УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УВОД В РЕДАКТИРАНЕТО

Тема 1. Същност и задачи на редакторската дейност.

Тема 2. Норма и кодификация. Компоненти на българския нормативен комплекс: общоезикова норма, книжовноезикова норма, неутрална норма, вътрешностилова норма, комуникативна норма, естетическа норма. Несъзнателни и съзнателни отклонения от нормите на съвременния български език.

Тема 3. Стилистиката като наука за редактирането. Същност на стилистичните грешки.

Тема 4. Класификация на стилистичните грешки (алогизъм, амфиболия, хипербат, тавтология, неблагозвучно повторение, брахилогия, клише, стилова грешка), причини за появата им и начини за тяхното отстраняване. Видове редакции.

В учебната програма е включен и практикум по редактиране – анализ на текстове с цел откриване на допуснатите в тях стилистични неправилности и конструиране на сполучлив редакционен синоним.

ЛИТЕРАТУРА:

1.1. Основна литература:

Чакърова, Костова 1999 : Кр. Чакърова, П. Костова. Феноменът стилистична грешка. Пловдив, 1999.

Янакиев 1994 : М. Янакиев. Как да редактираме свой или несвой текст. София, 1994.

1.2. Допълнителна литература:

Андрейчин 1959 : Л. Андрейчин. Повече усет за времето на причастията. – Български език, 1959, кн. 3.

Брезински  1979 : Ст. Брезински. Езиково-стилистични въпроси на българския печат. Помагало за участниците в следдипломната квалификация “Печат” към Факултета по журналистика при СУ “Климент Охридски”, София, 1979.

Брезински  1994 : Ст. Брезински. Синтаксис и стилистика. София, 1994.

Георгиева, Мурдаров 1982 : Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров. Граматика на грешките. София, 1982 (библиотека “Езикова култура”).

Пашов 1989 : П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989.

Първев 1980 : Хр. Първев. Христоматия по езикова култура. София, 1980.

Чакърова 2000 – Кр. Чакърова. Наративните системи в съвременния български език. – В: Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив, 2000.

Чакърова 2001 – Кр. Чакърова. Още веднъж за тавтологията като стилистичен недостатък. – В: Езиковедски изследвания (в памет на професор Русин Русинов (1930-1998), Велико Търново, 2001.

Изготвил програмата:

доц. д-р Красимира Чакърова,

Катедра по български език