Лекционният курс по редактиране е факултативен за студентите от специалността Българска филология, зад. обуч., и избираем за студентите от всички специалности във Филологическия факултет, ред. обуч. Целта на обучението е да запознае студентите с основните теоретически и практически аспекти на редактирането. Разглежда се спецификата на различните типове отклонения (орфографични, граматични и др.) от нормите на книжовния език, като се откроява особеното място на стилистичните грешки (алогизъм, амфиболия, хипербат, тавтология, неблагозвучно повторение, брахилогия, клише, стилова грешка). Посочват се най-важните причини за допускането на нарушения при конструирането на текст и се поставя специален акцент върху начините за отстраняването им в писмената практика.

Значима операционална задача на обучението е развиването на трайни умения за анализ на текст с цел откриване на различни неправилности и създаване на сполучлив редакционен синоним.

Методи и форми за оценяване на студентите: курсова работа (селекция, анализ на стилистични грешки и посочване на най-подходящия им редакционен синоним).

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, както и на основните понятия, свързани с редакторската практика.

Форма на оценка: курсова работа.

Структура на изпита: 100 % от курсова работа.