СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ ПО СЪПОСТАВИТЕЛНА АСПЕКТОЛОГИЯ

Тема 1. Формално-семантична характеристика на глаголните видове в съвременния български език. Образуване на перфективи и итеративи. Прояви на видова дефективност. Откриване на основната форма на глагола и определяне на вида му.

Тема 2. Специфика на отношението вид – начин на действие в българския език. Определяне на начините на действие. Префиксацията в съвременния български език. Систематизация на представките, префиксална дистрибуция. Проблемът за “чисто видовите” префикси.

Тема 3. Особености при функционирането на глаголните видове в съвременния български език. Същност на релацията вид – време. Проблемът за квантитативните времена. Видови транспозиции.

Тема 4. Участие на глаголните видове в наративните системи на българския език. Наративна норма и наративен преход.

Тема 5. Функционални аналози на българските глаголни видове в съвременния английски език. Самостоятелна работа с преводни текстове.

Тема 6. Специфики при превода на наративни преходи от български на английски език. Самостоятелна работа с текстови корпуси.