УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СЪПОСТАВИТЕЛНА АСПЕКТОЛОГИЯ

(ВИД И ВИДОВИ ЗНАЧЕНИЯ В БЪЛГАРСКИЯ И АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК)

 

Тема 1. Основни понятия във функционално-семантичната граматика – функционално-семантична категория (поле, ядро и периферия), морфологична категория, лексикално-граматична категория, модификатор. Граматичните опозиции.

Тема 2. Функционално-семантичната категория аспектуалност в славянските езици: специфики и параметри. Лексикално-граматичната категория вид на глагола – ядро на аспектуалността.

Тема 3. Глаголният вид в съвременния български език. Основни концепции за същността на вида в българското езикознание.

Тема 4. Българският вид като триграмемна категория: имперфектив-перфектив-итератив (биаспектив). Процесът “вторична имперфективация” и/или итеративация. Морфологичната категория повторяемост – “скритото” граматично ядро на вида.

Тема 5. Същност на релацията вид временачин на действие.

Тема 6. Начини за образуване на перфективи и итеративи в българския език. Видова триада. Прояви на дефективност в аспектуалната система (имперфектива тантум, биаспективи). Глаголната полипрефиксация.

Тема 7. Същност на противопоставянето аорист – имперфект в съвременния български език. Проблемът за темпоралните квантификатори.

Тема 8. Конотативен потенциал на българския глаголен вид (видови транспозиции).

Тема 9. Аспектуалност и наративност. Участие на аспектуалните грамеми в българските наративни системи.

Тема 10. Проблемът за видовостта в съвременния английски език. Теория на Р. Куърк. Прогресивът и перфективът в английския език – темпорални и/или аспектуални форми.

Тема 11. Теория на Х. Веркьойл за композиционния вид.

Тема 12. Формални аналози на българските глаголни видове в английския език.

Тема 13. Случаи на асиметрия при превод на българския praesens historicum в английския език.

ЛИТЕРАТУРА:

1.1. Основна литература

Кабакчиев Кр. Видът в английския език. София. 1992.

Quirk R., S. Greenbaum, G. Leech, J. Startvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman (london & New York). 1985.

Spasov D. The verb in the structure of English. Sofia. 1992.

Станков В. Глаголният вид в българския книжовен език. София, 1980.

Чакърова Кр. Аспектуалност и количество. Велико Търново, 2003

1.2. Допълнителна литература

Андрейчин Л. Към морфологичната характеристика на видовата система в съвременния български език. – Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Бондарко А. В. Грамматическое значение и контекст. Ленинград, 1971.

Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Ленинград, 1983.

Бородич В. В. К вопросу о формировании совершенного и несъвершенного вида в славянских языках. – Вопросы языкознания, 1953, кн. 6.

Вопросы глагольного вида. Москва, 1962.

Граматика на съвременния български книжовен език. Том II. Морфология. София, 1983.

Dushkova l. has the English verb system the kategory of aspect? – Reading in Theoretical Grammar. The English verb. Sofia 1991.

Earl l. The English verb. Sofia 1993.

Иванова К. Начини на глаголното действие в съвременния български език. София, 1974.

Иванчев Св. Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, 1971.

Эсперсен O. Философия грамматики. Москва, 1958.

Куцаров Ив. По въпроса за категориалната характеристика на глаголния вид в съвременния български език. – Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 21, 1983, кн. 5, Филология.

Куцаров Ив. Очерк по функционално-семантична граматика на българския език. Пловдив, 1985.

Куцаров Ив. Още едно мнение за характера на противопоставянето аорист / имперфект. – Ив. Куцаров. Проблеми на българската морфология. Пловдив, 1993.

Lindstedt J. On the semantics of tense and aspect in Bulgarian. Helsinki, 1985, Slavica Helsingiensia, 4.

Маровска В. Пореден опит за интерпретация на глаголната опозиция аорист / имперфект. – Съпоставително езикознание, 1991, № 6.

Маровска В. Славянските словообразувателни и формообразувателни аргументи за интерпретацията на категорията вид на глагола като триграмемна. – Славистика. Пловдив, 1998.

Маслов Ю. С. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке. – Вопросы грамматики болгарского литературного языка. Москва, 1959.

Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Ленинград, 1984.

Мутафчиев Р. Сегашно историческо време в съвременния български език. София, 1964.

Palmer F. Aspect. – Reading in Theoretical Grammar. The English verb. Sofia, 1991.

Pencheva M. Reading in the Theory of English Wordformation. Sofia. 1982.

Теория функциональной граматики (Введение, Аспектуальность, Таксис, Временная локализованость). Ленинград, 1987.

Чакърова Кр. Наративните системи в съвременния български език. – Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив 2000.

1.3. Електронни източници

Българска електронна лингвистична библиотека “Стефан Гърдев”: http://georgesg.info/belb/

Изготвил програмата:

доц. д-р Красимира Чакърова,

Катедра по български език