Лекционният курс се провежда със студентите от магистърската програма по английска филология “Лингвистика и превод”. Той има подчертано съпоставителна насоченост и си поставя няколко цели: 1) да анализира спецификите на аспектуалната система в съвременния български език, акцентувайки върху някои твърде важни “открити” въпроси в славянската аспектология; 2) да представи основните лингвистични теории за изразяването на аспектуалните значения в английския език, откривайки и анализирайки формално-семантичните аналози на българските видове в традиционно приемания за безвидов английски език; 3) да проследи рефлексията на видовите значения в българската и английската повествователна практика и по-конкретно – да илюстрира употребите на т. нар. praesens historicum в двата сравнявани езика – таксономичен фонд с огромна практико-приложна стойност в преводната дейност.

Значима операционна цел на обучението е развиването на трайни умения за откриване на най-точните еквиваленти на българските аспектуални форми при превод на английски език.

Методи и форми на обучение: лекции, семинарни занятия, практикуми (анализиране на практически езикови казуси) и др.

Методи и форми за оценяване на студентите: устен изпит, разработване на курсови работи по актуални проблеми на съпоставителната аспектология.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, както и на основните граматични понятия; умение за прилагане на теоретичните знания в преводаческата практика.

Форма на оценка: устен изпит, курсова работа.

Структура на изпита 80 % от устен изпит, 20 % от курсова работа.