УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема 1. Формиране на българския книжовен език. Старобългарски и новобългарски език. Обща характеристика на съвременния български книжовен език. Характерни фонетични, морфологични и синтактични особености.

Тема 2. Фонемната система на българския книжовен език. Отношения между фонеми и букви. Съвременни звукови редувания – редукция, краесловно обеззвучаване, ятов преглас, елизия, епентеза, асимилация.Исторически звукови редувания – вокални редувания, палатализации, йотация.

Тема 3. Речниковата система на българския книжовен език. Основни типове лексикални отношения – синонимия, омонимия, антонимия, паронимия.

Тема 4. Морфология на имената в съвременния български книжовен език (съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, местоимения). Именни морфологични категории – род, число, определеност ~ неопределеност, степенуване.

Тема 5. Морфология на глагола в съвременния български език. Видове глаголи и глаголни форми. Неспрегаеми глаголни форми – причастия, деепричастие, съкратен инфинитив. Глаголни морфологични категории. Лексикално-граматичната категория вид на глагола.

Тема 6. Темпорална система на българския глагол.

Тема 7. Морфологичната категория наклонение на глагола. Същност на българското преизказване.

Тема 8. Категорията залог на глагола.

Тема 9. Неизменяеми части на речта – наречие, съюз, предлог, частица, междуметие.

Тема 10. Словосъчетание и изречение. Основни признаци на изречението. Видове изречения от структурна гледна точка.

Тема 11. Главни и второстепенни части на изречението. Сказуемо. Видове сказуеми.

Тема 12. Еднородни, обособени и вметнати части на изречението.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Основна литература

Бояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. София, 1998.

Зидарова, В. Български език. Теоретичен курс с практикум. Пловдив, 2002.

Пашов, П. Практическа българска граматика. София, 1989 (ІІ изд. 1994).

2. Допълнителна литература

Пашов, П. Българска граматика. Пловдив, 1999.

Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. София, 1963.

Тилков, Д., Т. Бояджиев. Българска фонетика. София, 1977.

Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. София, 1963.

Чакърова, Кр. Помагало по българска морфология. Пловдив, 2000.

3. Електронни източници

Българска електронна лингвистична библиотека: http://www.belb.net

Изготвил програмата:

доц. д-р Красимира Чакърова,

Катедра по български език