Лекционният курс се провежда в магистърската програма “Английски език и методика”. Целта на обучението е да запознае студентите с основните характеристики (фонетични, лексикални, морфологични и синтактични) на съвременния български език. Специален акцент се поставя върху онези езикови особености, които формират “екзотичния” облик на нашия език на фона на сродните славянски езици, както и в сравнение с английския език.

Значима операционна цел на обучението е развиването на трайни умения за откриване на най-точните еквиваленти на специфичните за българския език словоформи и синтактични конструкции при превод на английски език и при преподаването му като чужд.

Методи и форми на обучение: лекции, курсови работи.

Методи и форми за оценяване на студентите: устен изпит, разработване на задължителни курсови работи с практически характер (пълен езиков анализ на текст)

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, както и на основни граматични понятия; умение за прилагане на теоретичните знания в преводаческата и преподавателската практика.

Форма на оценка: устен изпит, курсова работа.

Структура на изпита 50 % от устен изпит, 50 % от курсова работа.