УЧЕБНА ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО СТИЛИСТИКА

Тема 1. Категорията норма като основно понятие в стилистиката. Компоненти на българския нормативен комплекс: общоезикова норма, книжовноезикова норма, неутрална норма, вътрешностилова норма, комуникативна норма, естетическа норма. Норма и кодификация. Несъзнателни и съзнателни отклонения от нормите на съвременния български език. Стилистиката като “граматика на грешките”.

Тема 2. Стилистиката като наука за редактирането. Същност на стилистичните грешки. Класификация на стилистичните грешки (алогизъм, амфиболия, хипербат, тавтология, неблагозвучно повторение, брахилогия, клише, стилова грешка), причини за появата им и начини за тяхното отстраняване. Видове редакции. Стилистична грешка и стилистичен ефект.

Тема 3. Практикум по редактиране – анализ на текстове с цел откриване на допуснатите в тях стилистични неправилности и конструиране на сполучлив редакционен синоним.

Тема 4. Лингвостилистичен анализ на художествен текст. Основни принципи на анализа, работни етапи. Оперативни методи: дескриптивен, сравнителен, статистически. Специфики при анализа на лирическа и прозаическа творба.

Тема 5. Анализ на лирическа творба (по избор) – особености на конвенционалното, графичното, фонетичното, лексикалното и граматичното (морфологично и синтактично) равнище на текста; стилистични функции на заглавието. Граматични дублети и граматични метафори. Явлението метафония.

Тема 6. Анализ на прозаическа творба (по избор) – особености на графичното, фонетичното, лексикалното и граматичното (морфологично и синтактично) равнище на текста; стилистични функции на заглавието. Проблемът за наративната норма. Стилистичен потенциал на наративните преходи. Измерване на глаголната “температура” на текста. Съотношение между отделните речеви структури: авторова реч, пряка реч, полупряка реч. Тропи и фигури.

Тема 7. Същност на понятието функционален стил. Функционални разновидности на българския книжовен език: делови стилове (разговорен, публицистичен, научен, административен) и неделови стилове (художествен). Стилотворни фактори – екстралингвистични (сфера на употреба, специфика на комуникативната ситуация, социално-културна характеристика на участниците в комуникацията, основни цели на комуникацията и др.) и интралингвистични (лексикални и граматични характеристики, статистически параметри на езиковите употреби). Приносът на Пражкия лингвистичен кръжок за изучаването на функционалните стилове.

7.1. Разговорният стил в българския книжовен език. Проблемът за нормираността на спонтанната реч. Самостоятелна работа: анализ на извадки от ексцерпирани корпуси книжовно-разговорна реч.

7.2. Публицистичният стил в българския книжовен език. Самостоятелна работа: анализ на материали от печатните медии.

7.3. Научният стил в българския книжовен език. Самостоятелна работа: анализ на научни и научнопопулярни текстове.

7.4. Административният (официално-деловият) стил в българския книжовен език. Самостоятелна работа по съставяне на основни административни документи (CV, заявление, молба, мотивационно писмо) и коментар на резултатите.

ЛИТЕРАТУРА:

Брезински  1994 : Ст. Брезински. Синтаксис и стилистика. София, 1994.

Велева 2005 : М. Велева. Текст и стил. София, 2005.

Георгиева, Мурдаров 1982 : Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров. Граматика на грешките. София, 1982 (библиотека “Езикова култура”).

Гореликова, Магомедова 1983 : М. И. Гореликова, Д. М. Магомедова. Лингвистический анализ художественного текста. Москва, 1983.

Граници 1986 : Граници и възможности на литературознанието. София, 1986.

Коларов 1983 : Р. Коларов. Звук и смисъл. София, 1983.

Кондукторова 2001 : А. Кондукторова. Деловият език.София. 2001.

Маровска 1998 : В. Маровска. Стилистика на българския език. Пловдив, 1998.

Помагало 1985 : Помагало по стилистика на българския език. София, 1985.

Семиотика 1991а : Семиотика. Материята на мисълта. София, 1991.

Семиотика 1991б : Семиотика. Между нещата и думите. София, 1991.

Станева 1994 : Хр. Станева. Стилистика на съвременния български книжовен език. Учебно помагало. В. Търново, 1994.

Стоянов 1999 : Кр. Стоянов. Обществените промени (1989-1996) и вестникарският език. София, 1999.

Чакърова 2001 – Кр. Чакърова. Още веднъж за тавтологията като стилистичен недостатък. – В: Езиковедски изследвания (в памет на професор Русин Русинов (1930-1998), Велико Търново, 2001.

Чакърова 2006 : Кр. Чакърова. Към въпроса за наративните преходи в българската художествена проза. – В: Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Дфн Василка Радева. София, 2005.

Чакърова, Костова 1999 : Кр. Чакърова, П. Костова. Феноменът стилистична грешка. Пловдив, 1999.

Якобсон 1975 : Р. О. Якобсон. Лингвистика и по’тика. – В: Структурализм: „за” и „против”. Москва, 1975.

Якобсон 2000 : Р. Якобсон. Езикът на поезията. София, 2000.

Янакиев 1977 : М. Янакиев. Стилистиката и езиковото обучение. София, 1977.

Янакиев 1994 : М. Янакиев. Как да редактираме свой или несвой текст. София, 1994.

Изготвил програмата:

доц. д-р Красимира Чакърова

(Катедра по български език)