УЧЕБНА ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО СТИЛИСТИКА

Тема 1. Категорията норма като основно понятие в стилистиката. Компоненти на българския нормативен комплекс: общоезикова норма, книжовноезикова норма, неутрална норма, вътрешностилова норма, комуникативна норма, естетическа норма. Норма и кодификация. Несъзнателни и съзнателни отклонения от нормите на съвременния български език. Стилистиката като “граматика на грешките”.

Тема 2. Стилистиката като наука за редактирането. Същност на стилистичните грешки. Класификация на стилистичните грешки (алогизъм, амфиболия, хипербат, тавтология, неблагозвучно повторение, брахилогия, клише, стилова грешка), причини за появата им и начини за тяхното отстраняване. Видове редакции. Стилистична грешка и стилистичен ефект.

Тема 3. Практикум по редактиране – анализ на текстове с цел откриване на допуснатите в тях стилистични неправилности и конструиране на сполучлив редакционен синоним.

ЛИТЕРАТУРА:

Брезински  1994 : Ст. Брезински. Синтаксис и стилистика. София, 1994.

Георгиева, Мурдаров 1982 : Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров. Граматика на грешките. София, 1982 (библиотека “Езикова култура”).

Маровска 1998 : В. Маровска. Стилистика на българския език. Пловдив, 1998.

Помагало 1985 : Помагало по стилистика на българския език. София, 1985.

Станева 1994 : Хр. Станева. Стилистика на съвременния български книжовен език. Учебно помагало. В. Търново, 1994.

Чакърова 2001 – Кр. Чакърова. Още веднъж за тавтологията като стилистичен недостатък. – В: Езиковедски изследвания (в памет на професор Русин Русинов (1930-1998), Велико Търново, 2001.

Чакърова 2006 : Кр. Чакърова. Към въпроса за наративните преходи в българската художествена проза. – В: Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Дфн Василка Радева. София, 2005.

Чакърова, Костова 1999 : Кр. Чакърова, П. Костова. Феноменът стилистична грешка. Пловдив, 1999.

Янакиев 1994 : М. Янакиев. Как да редактираме свой или несвой текст. София, 1994.

Изготвил програмата:

доц. д-р Красимира Чакърова

(Катедра по български език)