Семинарните занятия по стилистика на съвременния български език се провеждат със студентите от бакалавърските програми по Българска филология, ред. обуч.  (вж. учебната програма), Български език и английски език и Български език и италиански език, ред обуч. (вж. учебната програма).

Основните цели на обучението са:

  • да се характеризира българският нормативен комплекс, да се анализират различните типове отклонения от езиковите норми;
  • да се представят видовете стилистични грешки и да се развият практически умения за редактирането им.

Конкретно за студентите от специалността Българска филология е предвидено детайлното запознаване с основните принципи и етапи на лингвостилистичния анализ на художествен текст, както и представянето на функционалните стилове, характерни за българския книжовен език.