УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВОДЕН ТЕКСТ

Тема 1. Същност на редакторската дейност. Норма и кодификация. Компоненти на българския нормативен комплекс: общоезикова норма, книжовноезикова норма, неутрална норма, вътрешностилова норма, комуникативна норма, естетическа норма. Несъзнателни и съзнателни отклонения от нормите на съвременния български език.

Тема 2. Същност на стилистичните грешки и причини за появата им в речевата практика и в преводната дейност. Класификация на стилистичните грешки (алогизъм, амфиболия, хипербат, тавтология, неблагозвучно повторение, брахилогия, клише, стилова грешка), причини за появата им и начини за тяхното отстраняване. Видове редакции.

Тема 3. Коригиране на правописни, граматични и пунктуационни отклонения от българската книжовноезикова норма.

Препоръчвана литература: 

1.1. Основна литература

Чакърова, Костова 1999 : Кр. Чакърова, П. Костова. Феноменът стилистична грешка. Пловдив, 1999.

Правопис и пунктуация 2011: Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София, 2011.

Янакиев 1994 : М. Янакиев. Как да редактираме свой или несвой текст. София, 1994.

1.2. Допълнителна литература

Андрейчин 1959 : Л. Андрейчин. Повече усет за времето на причастията. – Български език, 1959, кн. 3.

Брезински  1979 : Ст. Брезински. Езиково-стилистични въпроси на българския печат. Помагало за участниците в следдипломната квалификация “Печат” към Факултета по журналистика при СУ “Климент Охридски”, София, 1979.

Брезински  1994 : Ст. Брезински. Синтаксис и стилистика. София, 1994.

Брезински2015: Ст. Брезински. Българският език свещен... Пловдив, 2015.

Георгиева, Мурдаров 1982 : Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров. Граматика на грешките. София, 1982 (библиотека “Езикова култура”).

 

Пашов 1989 : П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989.

Първев 1980 : Хр. Първев. Христоматия по езикова култура. София, 1980.

Чакърова 2000 – Кр. Чакърова. Наративните системи в съвременния български език. – В: Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив, 2000.

Чакърова 2001 – Кр. Чакърова. Още веднъж за тавтологията като стилистичен недостатък. – В: Езиковедски изследвания (в памет на професор Русин Русинов (1930-1998), Велико Търново, 2001.

Изготвил програмата:

доц. д-р Красимира Чакърова

(Катедра по български език)