Лекционният курс по редактиране на преводен текст се провежда със студентите от магистърските програми Превод и интеркултурна комуникация и Превод за европейските институции. Целта на обучението е да запознае студентите с основните теоретически и практически аспекти на редактирането. Разглежда се спецификата на различните типове отклонения (ортографични, граматични и др.) от нормите на книжовния език, като се откроява особеното място на стилистичните грешки (алогизъм, амфиболия, хипербат, тавтология, неблагозвучно повторение, брахилогия, клише, стилова грешка). Посочват се най-важните причини за допускането на нарушения при конструирането и превода на текст и се поставя специален акцент върху начините за отстраняването им в писмената практика.

Значима операционална задача на обучението е развиването на трайни умения за анализ на текст (както преводен, така и авторски) с цел откриване на различни неправилности и създаване на сполучлив редакционен синоним.

Методи и форми за оценяване на студентите: писмен изпит, включващ два основни компонента – практическа задача, свързана с откриване и редактиране на стилистични грешки, и задача, свързана с коригиране на текст с цел откриване и отстраняване на допуснатите правописни, граматични и пунктуационни грешки. Общата оценка от изпита е средноаритметичният резултат от решаването на двете задачи.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, както и на основните понятия, свързани с редакторската и коректорската дейност; умение за прилагане на теоретичните знания в практическата работа с текст.