Лекционният курс по българска морфология се провежда със студентите от  специалностите БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕИЕ, БЕНгрЕ, БЕРЕ, БЕИтЕ, БЕКитЕ, БЕКорЕ (ред.). Целта на обучението е да бъдат представени специфичните измерения на българската морфологична система. Подробно се представя теоретичният фундамент на научната дисциплина, с помощта на който се анализират различните сегменти на морфологичното езиково равнище: система на деривационните и релационните морфеми, именна система, глаголна система, система на неизменяемите класове думи. Специален акцент се поставя върху изучаването на морфологичните и лексикално-граматичните категории, отличаващи съвременния български език от сродните славянски езици, както и от повечето западноевропейски езици.

Значима операционална цел на обучението е развиването на трайни умения за морфологичен анализ на текст, за откриване на най-точните преводни еквиваленти на специфичните морфологични явления, характерни за българския език, на съответния изучаван чужд език (руски, английски, френски, немски, испански, новогръцки).

Методи и форми на обучение: лекции, семинарни занятия, практикуми (анализиране на практически езикови казуси) и др.

Методи и форми за оценяване на студентите: писмен изпит, включващ два основни компонента – практическа задача и теоретичен въпрос, – разработване на курсови работи по актуални проблеми на съвременната българска морфология. Алтернативна форма за екзаминиране е олимпиадата по морфология на българския език – твърде ефикасна и популярна сред студентите форма за проверка на знанията. Тя има състезателен характер, организирана е на тестов принцип и обхваща целия изучаван материал. Оценяването става по точкова система. Най-добре представилите се студенти се освобождават от писмения изпит по морфология.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, както и на основните граматични понятия; умение за прилагане на теоретичните знания в практическата работа с текст.

Форма на оценка: писмен изпит, курсова работа, тест (от олимпиадата по морфология).