УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО МОРФОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема 1. Предмет и задачи на морфологията като част от граматиката. Същност на граматичното значение. Основни понятия в морфологията – морфема, грамема, морфологична категория, лексикално-граматична категория, лексикално-граматични разреди. Граматичните опозиции.

Тема 2. Българската морфологична система – „екзотична” и самобитна. Характерни морфологични особености на българския език в съпоставка с останалите славянски езици (българският език – славянски и/или балкански език). Най-важни прояви на аналитизъм и синтетизъм (българският език – аналитичен и/или синтетичен).

Тема 3. Морфоструктура на думата в съвременния български език. Проблемът за класификацията на морфемите. Спорни въпроси около класификацията на лексикалните основи в съвременния български език. Форматив. Съвременни словообразувателни процеси.

Тема 4. Проблемът за речниково-морфологичната класификация на думите в българския език (части на речта или части на езика). Класификационни критерии. Съвременни дефиниции на основните класове думи.

Тема 5. Актуални проблеми на българската именна морфология. Функционално-семантична характеристика на съществителните, прилагателните, числителните имена и местоименията. Лексикално-граматични разреди, лексикално-граматични категории и морфологични категории на имената в съвременния български език.

Тема 6. Актуални проблеми на българската глаголна морфология. Видове глаголни форми. Морфологични и лексикално-граматични категории при глагола – лице и число, време, таксис, вид на действието, наклонение, залог, вид на изказването, статус, вид на глагола.

Тема 7. Неспрегаемите глаголни форми в българския език (причастия, деепричастия, отглаголни съществителни) като езикови “хибриди”. Проблемът за мястото им в морфологичната система на съвременния български език. Миналото несвършено деятелно причастие като “квазипричастие”. Съкратен инфинитив.

Тема 8. Неизменяемите класове думи в българския език Въпросът за броя на неизменяемите класове думи.

ЛИТЕРАТУРА

  • Основна литература

Бояджиев Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. София, 1998.

Куцаров Ив. Лекции по българска морфология. Пловдив, 1997.

Чакърова Кр. Помагало по българска морфология. Пловдив, 2000.

  • Допълнителна литература

Георгиев Ст. Морфология на съвременния български език (неизменяеми думи). София, 1983.

Георгиев Ст. Българска морфология. В. Търново, 1991.

Герджиков Г. Преизказването на глаголното действие в българския език. София, 1984.

Даскалова Д., Е. Добрева. Думите-заместители в съвременния български език. – В: Помагало по българска морфология. Имена, Шумен, 1998 /под редакцията на Ал. Александров и Р. Русинова/.

Константинова В. Предлозите в българската граматична литература. София, 1985.

Кръстев Б. Морфологията на българския език в 187 типови таблици. София, 1984.

Куцаров Ив. Едно екзотично наклонение в съвременния български език. София, 1994.

Куцаров Ив. Преизказването в българския език. София, 1984.

Куцаров Ив. Проблеми на българската морфология. Пловдив, 1993.

Маслов Ю.С. Граматика на българския език. София, 1982.

Москов М. Проблемът за частите на речта. – В: Български език и литература, 1986, кн. 2.

Мурдаров Вл. Съвременни словообразувателни процеси. София, 1983.

Николаев Б. Числителните – основно средство за изразяване на количество. – В: Български език, 1976, кн.1-2.

Ницолова Р. Българските местоимения. София, 1986.

Пашов П. Българският глагол. София, 1966.

Пашов П. По някои въпроси на числителните имена като част на речта. – В: Помагало по българска морфология. Имена, София, 1978.

Пашов П. Българска граматика. Пловдив, 1999.

Радева В. Българското словообразуване. София, 1987.

Станков В. Българските глаголни времена. София, 1969.

Станков В. Глаголният вид в съвременния български книжовен език. София, 1980.

Стоянов Ст. Словообразуването в българския език. София, 1977.

Стоянов Ст. Членуване на имената в българския език. София, 1965.

Тодорова Ел. Семантично-функционални особености на прилагателните имена в съвременния български книжовен език. София, 1987.

Чакърова Кр. Аспектуалност и количество. Велико Търново, 2003.

Чакърова Кр. Императивът в съвременния български език. Пловдив, 2009.

Чолакова Кр. Частиците в съвременния български книжовен език. София. 1968.

Изготвил програмата:

доц. д-р Красимира Чакърова,

Катедра по български език