Лекционният курс по българска морфология се провежда със студентите от  магистърската програма “Методика на обучението по български език и литература (неспециалисти). Целта на обучението е да запознае студентите със специфичните измерения на българската морфологична система. Подробно се представя теоретичният фундамент на научната дисциплина, с помощта на който се анализират различните сегменти на морфологичното езиково равнище: система на деривационните и релационните морфеми, именна система, глаголна система, система на неизменяемите класове думи. Специален акцент се поставя върху изучаването на морфологичните и лексикално-граматичните категории, включени в учебното съдържание по български език и литература за прогимназиален етап.

Значима операционална цел на обучението е развиването на трайни умения за морфемен и морфологичен анализ.

Методи и форми за оценяване на студентите: писмен изпит, включващ теоретичен въпрос и две практически задачи.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, както и на основните граматични понятия; умение за прилагане на теоретичните знания в практическата работа с текст.

Форма на оценка: писмен изпит.