СЕМИНАРНИ  ЗАНЯТИЯ

ПО МОРФОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема 1.Морфоструктура на думите в съвременния българския език. Словообразувателен и морфемен анализ.

Тема 2. Морфология на съществителното име в съвременния български език. Лексикално-граматични разреди и морфологични категории. Особености при функционирането на лексикално-граматичната категория род на съществителните имена.

Тема 3. Лексико-граматична характеристика на прилагателните и числителните имена в българския език.

Тема 4. Характерни морфологични особености на българската местоименна система.

Тема 5. Характерни особености на глаголната система в съвременния български език. Лексикално-граматични разреди на глаголите. Класификация на глаголните форми. Образуване и функции на неспрегаемите глаголни форми. Морфологичен анализ на текст.

Тема 6. Лексикално-граматичната категория вид на глагола. Откриване на основната форма на глагола и принадлежността му към един от двата вида. Прояви на граматикализация в сферата на вида. Граматичната итеративност – една “екзотична” грамема в съвременния български език.

Тема 7. Темпоралната система на съвременния български език (време, таксис, вид на действието). Проблемът за съгласуването на темпоралните форми. Българските наративни системи. Морфологичен анализ на текст.

Тема 8. Наклонение на глагола. Морфологична същност на преизказването в българския език. Морфологичен анализ на текст.

Тема 9. Залог и статус на глагола. Морфологичен анализ на текст.

Тема 10. Морфологична характеристика на неизменяемите класове думи в съвременния български език (наречия, съюзи, предлози, частици, междуметия).