Семинарните занятия по морфология на съвременния български език се провеждат със студентите от бакалавърските програми по Български език и английски език, Български език и френски език и български език и история, ред. обуч.  (вж. учебната програма).

Основните цели на обучението са:

  • да се представи спецификато на българската морфологична система;
  • да се създадат умения за морфемен разбор на словоформи и морфологичен анализ на изречения.