ЕЗИК И СТИЛ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ДОКУМЕНТАЦИЯ

Тема 1. Същност на понятието функционален стил. Характеристика на българския официално-делови стил като функционална разновидност на книжовния език (екстралингвистични параметри: сфера на употреба, специфика на комуникативната ситуация, социално-културна характеристика на участниците в комуникацията, основни цели на комуникацията). Подстилове на официално-деловия стил.

Тема 2. Лингвистични особености на официално-деловия стил: стилотворни езикови средства на лексикално, морфологично, синтактично и графично равнище. Официално-деловият стил в българския език като “съвкупност от статистически характеристики”. Езикът на бизнес документацията като разновидност на деловия език.

а) Лексикални особености на бизнес документите – употреба на специализирани термини, абревиатури, канцеларизми, евфемизми. Употреба на думи от речниковата периферия. Тенденция към стандартизация.

в) Морфологични особености – прояви на имперсоналност в деловия език, висока номинална „температура”; специфики при употребата на глаголните времена и наклонения.

г) Синтактични особености – типология на изреченските конструкции; степен на употреба на еднородни, обособени и вметнати части.

д) Особености на графичното равнище в езика на бизнес документацията.

Тема 3. Езикови параметри на деловия етикет в бизнес документацията.

Тема 4. Жанрова характеристика на българските бизнес документи. Структурно-тематични и формални особености при конструирането на професионална автобиография (CV), молба, декларация, заявление, договор, мотивационно писмо и др.

Тема 5. Съвременните бизнес документи от правописно и пунктуационно гледище.

ЛИТЕРАТУРА:

Andrews, C. D., W. D. Andrews. Business Communication, 1988.

Boove, C., Thill, J. V. Business Communication Today. New York, 1989.

Иванова К., Ницолова Р. Ние, говорещите хора. София, 1995.

Илиева М. Имперсоналност и обективност в деловата реч. – В: Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика, Велико Търново, 1999.

Иссерлин Е. М. Официально-деловой стиль. Москва, 1970.

Кондукторова, А. Граматика на комуникацията. София, 1990.

Кондукторова, А. Деловият език.София. 2001.

Пачтър, Б., Броуди, М. Бизнес етикет. София. 1990.

Попов К. Един синтактичен модел на деловия стил. – В: Помагало по стилистика на българския език, София, 1985.

Цонева, И. Култура на деловите комуникации. Велико Търново, 1997.

Изготвил програмата:

доц. д-р Красимира Чакърова,

Катедра по български език