Курсът има предимно практическа насоченост, предназначен е за студенти филолози с основни интереси в областта на преводната дейност. Основната задача, която си поставя лекционната програма, е да запознае курсистите с най-важните екстра- и интралингвистични характеристики на българския официално-делови стил и на административния подстил в частност. Подробно се разглеждат най-важните лексикални, морфологични, синтактични и графични особености на българската бизнес документация с цел да се усъвършенстват уменията на бъдещите преводачи при конструиране (или при двустранен превод) на различни административни жанрови разновидности: професионална автобиография (CV), молба, декларация, заявление, договор, мотивационно писмо и др. Поставя се специален акцент върху случаите, когато непознаването на вътрешностиловата норма, характерна за официално-деловия стил, води до допускане на сериозни стилистични грешки.

Методи и форми на обучение: лекции, практикуми (анализиране на практически езикови казуси) и др.

Методи и форми за оценяване на студентите: устен изпит и практическа задача (изработване на различни по жанр бизнес документи).

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, умение за прилагане на теоретичните знания при конструирането на административни документи.

Форма на оценка: устен изпит, курсова работа.

Структура на изпита 50 % от устен изпит, 50 % от курсова работа.