Лекционният курс е избираем за студентите в магистърската програма по актуална българистика. Целта на обучението е да запознае кандидат-магистрите със специфичните езикови характеристики на българските печатни и електронни медии – една от основните функционални прояви на съвременния публицистичен стил. Специален акцент се поставя върху екстра- и интралингвистичните параметри на разглежданата стилова разновидност. Подробно се анализират отделните стилотворни средства на фонетично, лексикално, морфологично, синтактично и графично равнище. Представят се най-важните тенденции в развитието на съвременната публицистика, както и актуалните стратегии при продуцирането на рекламни текстове. Обръща се внимание и върху проблема за отклоненията от изискването за езикова правилност, като се систематизират типичните стилистични грешки, допускани в журналистическата практика.

Значима операционна цел на обучението е формирането на трайни познания върху емблематичните маркери на медийния език, от една страна, и развиването на умения за анализ, редактиране и конструиране на различни в жанрово отношение публицистични текстове, от друга.

Методи и форми на обучение: лекции, курсови работи

Методи и форми за оценяване на студентите: устен изпит, практическа задача (анализ на конкретен публицистичен материал), разработване на курсови работи.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, както и на основни стилистични понятия; умение за прилагане на теоретичните знания при анализ, редактиране и конструиране на публицистични текстове.

Форма на оценка: устен изпит (теоретичен въпрос и практическа задача), курсова работа.

Структура на изпита 50 % от устен изпит, 50 % от курсова работа.