УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО БЪЛГАРСКА АСПЕКТОЛОГИЯ

Тема 1. Основни понятия във функционално-семантичната граматика – функционално-семантична категория (поле, ядро и периферия), морфологична категория, лексикално-граматична категория, модификатор. Граматичните опозиции.

Тема 2. Функционално-семантичната категория аспектуалност в славянските езици: специфики и параметри. Лексикално-граматичната категория вид на глагола – ядро на аспектуалността.

Тема 3. Глаголният вид в съвременния български език. Основни концепции за същността на вида в българското езикознание.

Тема 4. Българският вид като тричленна категория: имперфектив – перфектив – итератив (биаспектив). Процесът „вторична имперфективация” и/или итеративация. Морфологичната категория повторяемост – „скритото” граматично ядро на вида.

Тема 5. Същност на релацията вид – време – начин на действие.

Тема 6. Начини за образуване на перфективи и итеративи в българския език. Видова триада. Прояви на дефективност в аспектуалната система (имперфектива тантум, биаспективи). Глаголната полипрефиксация.

Тема 7. Същност на противопоставянето аорист ~ имперфект в съвременния български език.

Тема 8. Аспектуалност и наративност. Участие на аспектуалните грамеми в българските наративни системи.

БИБЛИОГРАФИЯ

  • Основна литература

Станков 1980: Станков В. Глаголният вид в българския книжовен език. София, 1980.

Чакърова 2003: Чакърова Кр. Аспектуалност и количество. Велико Търново, 2003.

  • Допълнителна литература

Андрейчин 1976: Л. Андрейчин. Към морфологичната характеристика на видовата система в съвременния български език. – Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Бондарко 1971: А. В. Бондарко. Грамматическое значение и контекст. Ленинград, 1971.

Бондарко 1983: А. В. Бондарко. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Ленинград, 1983.

Вопросы глагольного вида. Москва, 1962.

Граматика на съвременния български книжовен език. Том II. Морфология. София, 1983.

Иванова 1974: К. Иванова. Начини на глаголното действие в съвременния български език. София, 1974.

Иванчев 1971: Св. Иванчев. Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, 1971.

Куцаров 1983: Ив. Куцаров. По въпроса за категориалната характеристика на глаголния вид в съвременния български език. – Научни трудове на ПУ, т. 21, 1983, кн. 5, Филология.

Куцаров 1985: Ив. Куцаров. Очерк по функционално-семантична граматика на българския език. Пловдив, 1985.

Куцаров 1993: Ив. Куцаров. Още едно мнение за характера на противопоставянето аорист / имперфект. – Ив. Куцаров. Проблеми на българската морфология. Пловдив, 1993.

Линдстедт 1985: J. Lindstedt. On the semantics of tense and aspect in Bulgarian. Helsinki, 1985, Slavica Helsingiensia, 4.

Маровска 1991: В. Маровска. Пореден опит за интерпретация на глаголната опозиция аорист / имперфект. – Съпоставително езикознание, 1991, № 6.

Маровска 1998: В. Маровска. Славянските словообразувателни и формообразувателни аргументи за интерпретацията на категорията вид на глагола като триграмемна. – Славистика. Пловдив, 1998.

Маслов 1959: Ю. С. Маслов. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке. – Вопросы грамматики болгарского литературного языка. Москва, 1959.

Маслов 1984: Ю. С. Маслов. Очерки по аспектологии. Ленинград, 1984.

Мутафчиев 1964: Р. Мутафчиев. Сегашно историческо време в съвременния български език. София, 1964.

Теория функциональной граматики (Введение, Аспектуальность, Таксис, Временная локализованость). Ленинград, 1987.

Чакърова 2000: Кр. Чакърова. Наративните системи в съвременния български език.. – Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив 2000.

Чакърова 2017: Чакърова, Кр. Семантико-функционална характеристика на българските перфективи. – В: Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Св. Коева, П. Бъркалова (съст.), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, електронна публикация в: https://www.academia.edu/35836653/СЕМАНТИКО_ФУНКЦИОНАЛНА_ХАРАКТЕРИСТИКА_НА_БЪЛГАРСКИТЕ_ПЕРФЕКТИВИ.

Чакърова 2017: Към въпроса за безпредставъчните имперфективи в съвременния български език. – В: Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21–23 април 2016 г. Том ІІІ. Морфология, синтаксис, прагматика. Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова. София, 2017, електронна публикация в: https://www.academia.edu/35570425/КЪМ_ВЪПРОСА_ЗА_БЕЗПРЕДСТАВЪЧНИТЕ_ИМПЕРФЕКТИВИ_В_СЪВРЕМЕННИЯ_БЪЛГАРСКИ_ЕЗИК.

Чакърова 2019: Чакърова, Кр. За един специфичен казус в съвременното българско словообразуване. – В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура. Том V, 2019, електранна публикация в: https://www.academia.edu/38993376/ЗА_ЕДИН_СПЕЦИФИЧEН_КАЗУС_В_СЪВРЕМЕННОТО_БЪЛГАРСКО_СЛОВООБРАЗУВАНЕ.

                                                                      Изготвил програмата:

                                                                                  доц. д-р Красимира Чакърова

                                                                                  Катедра по български език