Лекционният курс по българска аспектология се провежда със студентите от бакалавърската програма по българска филология. Целта на обучението е да се анализират спецификите на аспектуалната система в съвременния български език, като се използва подходът на функционално-семантичното описание. Представят се основните концепции за същността на категорията вид на глагола в българското езикознание, прави се детайлна формално-семантична характеристика на аспектуалните грамеми, както и на сложните релации между тях и други глаголни значения; проследяват се закономерностите при употребата на видовете в българската повествователна практика (при организацията и функционирането на различните наративни системи).

Значима операционална цел на обучението е развиването на трайни умения за анализ на аспектуалните зачения, за правилната им употреба в свързан текст. Методи и форми на обучение: лекции, семинарни занятия, практикуми (анализиране на практически езикови казуси) и др.

Методи и форми за оценяване на студентите: писмен изпит, включващ теоретични въпроси и практически задачи.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, умение за прилагане на теоретичните знания при определяне на аспектуалните характеристики на глаголните форми.