Морфология на съвременния български език (за бакалаври);

Морфология на съвременния български език (за магистри);

Увод в редактирането;

Българска аспектология;

Съпоставителна аспектология;

Език и стил на бизнес документацията;

Съвременен български език;

Езикът на медиите;

Редактиране на преводен текст;

Бизнес комуникация;

Стилистика на съвременния български език (семинари);

Морфология на българския език (семинари)