СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

I. Книги:

а) Монографии:

1. Стилистика на съвременния български език. Пловдив 1998.

2. Новобългарският перфект – функционални метаморфози и теоретични предизвикателства. София, 2005 г.

3. Референция и рефериране в света на езика. Изд. на ПУ. Пловдив, 2013.

б) Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.)

1. Програма по стилистика на българския книжовен език. 1994.

2. Програма по морфология на българския книжовен език. 1994.

3. Програма по езикова култура. 1995.

4. Програма “Езикът на медиите”. За магистратура “Медиазнание”.

5. “Езикови аспекти на референцията”. Курс лекции за магистратура “Актуална българистика”, 2012 г.

6. “Особености на граматикализацията в българския език”. Курс лекции за магистратура “Актуална българистика”, 2013 г.

в) Колективни трудове:

Практическа граматика на съвременния български книжовен език. Пловдив, 1997 (първо изд.), 1998 (второ изд.); 2004 г. (трето допълнено и преработено съобразно новата книжовноезикова норма издание). ( в съавторство с Ц. Карастанева).

г) Дисертации:

Система на перфектните глаголни форми в съвременния български език. 1991.

Граматическите признаци определеност и относителност и пространствено-времевата локализация на изказването. Пловдив 2012 г.

II. Студии и автореферати на дисертации:

Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен доктор (кандидат на филологическите науки) – “Система на перфектните глаголни форми в съвременния български език”. Пловдив, 1991.

Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки на тема “Граматическите признаци определеност и относителност и пространствено-времевата локализация на изказването”. Пловдив, 2012.

III. Научни статии:

а) Публикувани в България:

1. Проблеми на аналитичния императив в българския език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 1978 г., Т. 16, кн. 5, Филология, с. 200-224.

2. Проблеми при типологизирането на контекста с перфектовидни глаголни форми. – Научни трудове на Пловдивския  университет “Паисий Хилендарски”, 1984, Т. 22, кн. 5, Филологии.

3. Теоретично осмисляне на някои основни особености на функционирането на перфектовидните глаголни форми в речта. – Научни трудове на Пловдивския  университет “Паисий Хилендарски”, 1985, Т. 23, кн. 1, Филология.

4. Перфект, перфективиране и система на граматичните категории на българския глагол. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 1986, Т. 24, кн. 1, Филология.

5. Опит за установяване на инвариантната семантика на перфекта (върху материал от български, руски и полски език). – Научни трудове на Пловдивския  университет “Паисий Хилендарски”, 1987, Т. 25, кн. 1, Филология.

6. Инвариантна семантика и основни функции на перфекта в съвременния български език (резюме). – Научни трудове на Пловдивския  университет “Паисий Хилендарски”, 1987, Т. 25, кн. 1, Филология.

7. Традиционните значения на перфекта (перфект за действие и перфект за състояние) в българския език в съпоставка с полския. – Научни трудове на Познанския университет. Познан, 1990.

8. Приносите на Л. Андрейчин за съвременната научна интерпретация на новобългарския перфект. – Юбилейна научна сесия, София, 1985 (под печат).

9. Проблеми на аналитичния императив в българския език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 1978 г., Т. 16, кн. 5, Филология.

10. Към характеристиката на глаголната опозиция “преходност : непреходност” в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 1979, Т. 17, кн. 5, Филологии.

11. Някои особености на лексикално-граматичните разре­ди в българската езикова система. – Научни трудове на Пловдивския  университет “Паисий Хилендарски”, 1981, Т. 19, кн. 5, Филология.

12. Академик Стефан Младенов за категорията наклонение в българския език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 1980, Т. 18, кн. 5, Филологии.

13. Проблеми на езиковедската стилистика. – Научни трудове на Пловдивския  университет “Паисий Хилендарски”, 1982, Т. 20, кн. 5 Филологии.

14. Към въпроса за лексико-граматичните разреди в системата на българския език и частите на речта. – Сборник с доклади от юбилейната научна сесия, посветена на 1300-годишнината на българската държава и 10-годишнината на ВПИ. – Езикознание. Шумен, 1982.

15.Българската граматична традиция и перспективите на функционално-семантичното изследване на езика. – Научни трудове на Пловдивския  университет “Паисий Хилендарски”, 1988, Т. 26, кн. 1, Филология.

16. Юрдан Трифонов за категорията на новобългарския перфект. – Научни трудове на Пловдивския  университет “Паисий Хилендарски”, 1989, Т. 27, кн.1, Филологии.

17. Субективните граматикализирани значения на глагола в съвременния български език. – Съпоставително езикознание, 1991, N 2.

18. Пореден опит за интерпретация на глаголната опозиция “аорист : имперфект”. – Съпоставително езикознание, 1991, N 6. с. 56-66.

19. Бележки към две сходни парадигми в съвременния български език (аналитични повелителни и предположителни форми). – Научни трудове на Пловдивския университет Паисий Хилендарски”, 1990, Т. 28, кн. 1, Филологии. с. 97-104.

20. За категорията “таксис” в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 1991, Т. 29, кн. 1, Филологии.

21. Методологически проблеми при изучаването на граматическите значения (комбиниране и диференциране на семантичните признаци) – Научни трудове на Пловдивския университет Паисий Хилендарски“, 1992, Т. 30, кн. 1, Филологии.

22. К вопросу о грамматической характеристике некоторых модальных конструкций в современном болгарском языке. – Научни трудове на Пловдивския университет Паисий Хилендарски”, 1994, Т. 32, кн. 1, Филологии.

23. Опит за нова интерпретация на аспектуалните опозиции в рамките на лексикално-граматическата категория вид на глагола. Научни трудове на Пловдивския университет Паисий Хилендарски”, 1994, Т. 32, кн. 1, Филологии.

24. Терминологични проблеми, свързани с изучаването на текста. Българо-чешка конференция, Шумен, 1994. (в съавторство с Г. Бакърджиева).

25. К вопросу о грамматической характеристике некоторых модальных конструкций в современном болгарском языке. – Научни трудове на Пловдивския университет Паисий Хилендарски”, 1994, Т. 32, кн. 1, Филологии.

26. Към въпроса за организацията и преподаването на морфологичните парадигми. – Юбилейна научна сесия. Смолян, 1995 (под печат).

27. “Пражките тезиси” контекста на съвременните изследвания по лингвостилистика. – Чешко-български колоквиум. Прага, 1996 (под печат).

28. Актуални проблеми на знаковата интерпретация на езика – аспекти на дефинирането на конотативния знак. – Юбилейна конференция по случай 25-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 1997.

29. Актуални проблеми на дефинирането на конотативния знак – синтагматичен и парадигматичен аспект. – Сборник научни трудове от юбилейната научна сесия “Лингвистични и методически аспекти на обучението по български език като чужд”. Бургас, 1996.

30. Нов опит за интерпретация на лексикално-граматичната категория вид на глаголаСборник доклади от юбилейната научна сесия на подготвителния курс за чуждестранни студенти във ВМИ. Пловдив, 1996.

31. Лексико-граматични паралели между аспектуалните значения в чешкия и в българския език. – Българо-чешки колоквиум, София, 1997 Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, 1997, Т. 35, кн. 1, Филологии.

32. Конотации и конотативни функции в езика. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, 1997, Т. 35, кн. 1, Филологии.

33. Славянските словообразувателни и формообразувателни аргументи за интерпретацията на категорията вид на глагола като триграмемна. (Доклад за международния славистичен конгрес в Краков), 1998 – Славистика. ПУ “Паисий Хилендарски” Пловдив,  1998, с. 83-90.

34. Морфологични средства за изразяване на състояние в съвременния български език. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, т. 36, кн. 1, Филологии, 1998.

35. За категорията таксис в съвременния български език. – Едно поколение български езиковеди. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София. 2000, с. 108-115.

36. Развой и функции на имперфекта в българския език. – Езикът: история и съвременност (Сб. от юбилейна сесия на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”, 2002, с. 91-96.

37. Актуални проблеми на знаковата интерпретация на езика – аспекти на дефинирането на конотативния знак. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, т. 39, кн. 1, Филологии, 2001, с. 27-39.

38. Аористът и функциите му по съвместителство. – Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Ив. Куцаров. Пловдив, 2002, с. 43-52.

39. Конотативни функции на елементите от морфологичното равнище на езика. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, т. 36, кн. 1, Филологии, 2002.

40. Езикът и синтагматико-парадигматичните му свойства. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, т. 40, кн. 1, Филологии (под печат) 2002.

41. Историческият развой на перфекта и превръщането му в категория за състояние. – Славистика II. Пловдивско университетско издателство. 2003, с. 41-58.

42. Транспозиции и неутрализации. – Научни трудове на Бургаския свободен  университет. Бургас, Център за хуманитарни науки, 2004.

43. Словообразувателни процеси с конотативен характер в съвременния български език. – Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишншната на проф. дфн В. Радева. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005, с. 288-302.

44. Научните приноси на Ив. Куцаров. – Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Ив. Куцаров. Пловдив, 2002, с. 43-52.

45. Темпоралната система на старобългарския и новобългарския език и научната й интерпретация. – Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р П. Пенев. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2006 г.

46. Синтактичните конотации. – Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст. н. с. I ст. дфн Йордан Пенчев Пенчев, София, 2006, с. 54-58.

47. Граматическите признаци относителност и определеност като типологична характеристика на езиците. – Паисиеви четения. Езикознание. Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, т. 44, кн. 1, сб. А, 2006, с. 152-160 (в съавторство с М. Миличина)

48. Бележки за “неопределеността” (приносите на В. Станков за изучаване на определеността и неопределеността в съвременния български език). – Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Т. 45, кн. 1, 2007, с. 34-44.

49. Приносите на Ив. Гълъбов за историята на категорията определеност : неопределеност. – Славистика III. В чест на XIV международен славистичен конгрес Охрид, 2008, Пловдив, 2008, с. 39-51.

50. Експресивни употреби на морфемите в съвременния български език. – Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Й. Маринова. Велико Търново (под печат)

51. Явлението “граматическа метафора” (или за конотативните транспозиции). – Юбилеен сборник в памет на доц. Г. Герджиков. София (под печат).

52. Денотативни и конотативни знакове в съвременните славянски езици. – Славянска филология. София, 2008, с. 108-119.

53. Перфектът – маркирана грамема на категория за състояние – и отношенията му с аспектуалността. – BulgaristicaStudia et Argumenta. Юбилеен сборник в чест на 65-та годишнина на проф. дфн Руселина Ницолова. Мюнхен, 2008, 181-194.

54. Стил и видове стилистика. – Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. дфн Димитър Чизмаров (По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина). Велико Търново, 2009, с. 20-33.

55. Мъртвата метафора (есе за филолози). – Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Пловдив, 2009, с. 96-102.

56. Развой и функции на имперфекта в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, т. 46, кн. 1, сб. А, 2009, с. 315-323. Вж. също: Езикът: история и съвременност (Сб. от юбилейна сесия на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”, 2002, с. 91-96.

57. Проблемът за референцията и характерът на изразяващите я езикови средства. – Юбилеен сборник в чест на проф. дфн В. Радева. Унив. Изд-во “Св. Климент Охридски”, София. 2010 (под печат).

58. Проблемът за референцията и характерът на изразяващите я езикови средства. 2 изд.– Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Д. Иванова. Изд-во “Контекст”. Пловдив, 2011.

59. Семантична общност между признаците определеност и относителност и функциите референтност и демонстративност. – Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2012.

60. Езикова политика и комуникативно ориентирано обучение по български език. – Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2012.

61. Талант и творчество, посветени на езикознанието. – Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2012 (в съавт. с Лилия Иванова).

62. Лингвофилософски анализ на явлението референция – сп. Славянски диалози, 2012.

63. Лингвистични аспекти на референцията (части на речта и граматични категории). – Славянска филология. Т. XV. Доклади от XV международен конгрес по славистика в Минск. София, 1913.

64. Самобитност и чуждоезикови влияния при граматикализацията на определеността в българския език – Славистика IV. В чест на XV международен славистичен конгрес Минск 2013. Изд. на ПУ “Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2013.

б) Публикувани в чужбина:

1. Традиционните значения на перфекта (перфект за действие и перфект за състояние) в българския език в съпоставка с полския. – Научни трудове на Познанския университет. Познан, 1990.

2. “Пражките тезиси” контекста на съвременните изследвания по лингвостилистика. – Чешко-български колоквиум. Прага, 1986 (под печат).

3. Корелацията действие : състояние и изразяването й в славянските езици. –Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference e 159 vyroci zalozeni stolice slovanske filologie na Karlove univerzite. Praha, 1998, с. 153-157. (в съавторство с Б. Дикова).

4. За синтетичността на езиковия аналитизъм (формална съпоставка на темпоралните системи в българския и английския език). Jezyk, literatura I kultura slowian – dawniej I dzis III. Познан, 1999.

5. Социалната диференциация на езика, аргументативните й свойства и обучението по чужд език. – Научна конференция на Познанския университет, 2000, (под печат).

6. Понятийната взаимозависимост на езиковите явления – предпоставка за езиковия развой (за категорията време в славянските езици). – IV славистические чтения памяти проффесора П. А. Дмитриев и проффесора Г. И. Сафронова (Материалы международноя научной конференции 12 – 14 сентебря 2002 года). Санкт-Петербург, 2003.

7. Темпорална и пространствена квантификация тяхното граматикализиране (развоят на категорията време в славянските езици). – Международен славистичен конгрес . Любляна, 2003.

8. Конотативни функции на елементите от морфологичното езиково равнище (съпоставка между българския и полския език). – IX.ти българо-полски колоквиум. 5 – 9 ноември 2002 г. (под печат). (в съавторство с Б. Дикова).

9. Категориите време и пространство и темпоралните системи в славянските езици. – Сборник от Х полско-български колоквиум. Познан – Обжицко, 2004.

10. Денотативни и конотативни знакове в съвременните славянски езици. – Славянска филология. (Доклади от XIV международен конгрес по славистика – Охрид, 2008). София, 2008, с. 108-119.

11. Лингвистични аспекти на референцията (части на речта и граматични категории). – Славянска филология. Т. XV. Доклади от XV международен конгрес по славистика в Минск. София, 1913.

IV. Научнопопулярни статии и материали:

1. Тестове по езикова култура. Пловдив, 1996. (в съавторство с В. Зидарова, Ц. Карастанева).

2. Задачи по езикова култура. Пловдив 1997. (в съавторство с В. Зидарова, Ц. Карастанева).

3. Тестове по български език, Бургас, 1997. (в съавторство с Г. Петрова).

4. Тестове по езикова култура.Пловдив1998. (в съавторство с А. Джельова).

5. Тестове по езикова култура (за най-добрите). Пловдив 1998. (в съавторство с А. Джельова).

6. Тестове по български език. Бургас, 2000 (под печат). (в съавторство с Г. Петрова).

V. Съобщения, персоналии, информации и др.:

1. Проф. д.ф.н. Иван Куцаров на 60 години. – Съпоставително езикознание. №  2 , 2002 , с. 120-126.

2. Библиография на трудовете на Иван Куцаров. – Съпоставително езикознание. № 2, 2002 , с. 127 –137.

3. Научните приноси на Ив. Куцаров. – 2003 г. под печат

4. Проф. дфн Иван Куцаров на 65 години. – Български език, 2007 № 4, с. 114-118.

5. Избрана библиография на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. – Български език, 2007, № 4, 119-122.

6. Талант и творчество, отдадени на езикознанието. – Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2012 (в съавт. с Лилия Кънчева).

7. Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2012 (съст. и ред. съвм. с Кр. Чакърова, К. Куцаров, М. Павлова).

VI. Рецензии:

а) научни, публикувани в специализирани издания:

1. Научни трудове. Филология. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, т. 15, 16, 1977, 1978, кн. 5. Пловдив, 1981-1982.

2. Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках (Материалы заседания комиссии по изучению грамматического строя славянских языков МКС, Москва, 9-11 декабря 1981 г.). Москва, Наука, 1983, 112 стр. – Съпоставително езикознание, 1986, N 3.

3. Модерно теоретично изследване върху българската глаголна морфология (Ив. Куцаров. Едно екзотично наклонение на българския глагол, София, 1994). – Научни трудове на Пловдивския университет Паисий Хилендарски”, 1994, Т. 32, кн. 1, Филологии.

4. Guentcheva, Zl. Temps et aspect: l’ exеmple du bulgare contemporain. Paris, 1990 – Съпоставително езикознание, 1993, N 5. (в съавторство с Ц. Карастанева)

5. Кръстев, Б. Граматика на комуникацията: функционално описание на българския език с оглед на изучаването му от чужденци. София, 1990 – Съпоставително езикознание, 1994, N 1.

6. Нова концепция за съвременната глаголна морфология (Ив. Куцаров. Едно екзотично наклонение на българския глагол. София, 1994). – Език и литература ,1994, N 4.

7. Куцаров, Ив. Проблеми на българската морфология. Пловдив, 1993. – Съпоставително езикознание, 1994, N 6

8. Т. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. (под печат) 1999 г. (в съавторство с В. Зидарова, П. Бъркалова).

9. К. Куцаров. Следходността в съвременния български език. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2009. – Славянски диалози. ПУ “Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2010.

б) издателски

Д. Милиева, Й. Драгнев, Ел. Кискинова. Съпоставителни езикови въпроси на медицинския текст в български, английски и немски език. Учебно ръководство за докторанти на медицинските университети. Медицински университет. Пловдив, 2009.

К. Куцаров. Следходността в съвременния български език. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2009.

в) на дисертационни и хабилитационни трудове:

Г. Бакърджиева. Вариативност на диалогичния дискурс. (дисертация за присъждане на образователната и научната степен доктор). 2001.

Лилия Кънчева. Плусквамперфектът в славянските езици (с особен оглед на българския и полския). (Дисертация за присъждане на учебно-научната степен “доктор по филология”) – 2008.

Петър Лянгузов. Граматически изразеното значение предходност в български, полски и горнолужишки език. (Дисертация за присъждане на учебно-научната степен “доктор по филология” от Филологическия факултет на Познанския университет “Адам Мицкевич”) – 2009.

Рецензия за хабилитационния труд и научните публикации на гл. ас. д-р Константин Ив. Куцаров, единствен кандидат в конкурс за редовен доцент по Български език (Морфология) с шифър 05.04.17, обявен от Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”- 2009.

Весела Шушлина. Иронията в художествения повествователен текст. Становище за дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор по филология”.

Бистра Дикова. “Транспозитивни употреби на глаголните форми в българския и чешкия език” . (Дисертация за присъждане на учебно-научната степен “доктор по филология”) –2014.

Доц. д-р Елена Л. Хаджиева-Меродийска. Становище относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ‘професор’ в Софийския университет „Св. Климент Охридски” по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна специалност Български езикприложна лингвистика, обявен в Държавен вестник, бр. 82 от 03. 10. 2014 г.

Доц. д.ф.н. Елена Тодорова Николова. Становище относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ‘професор’ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език); за нуждите на Филиал – Смолян, обявен в Държавен вестник, бр. 93 от 11. 11. 2014 г.

VII. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Ив. Куцаров. Ред. В. Маровска, Кр. Чакърова, Б. Дикова. Пловдив, 2002.

Актуални проблеми на книжовноезиковата норма на съвременния български език. Сборник от конференция. Ред. В. Маровска, Кр. Чакърова. Пловдив, 2010.

Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Съст. и ред. В. Маровска, Кр. Чакърова, К. Куцаров, М. Павлова. Пловдивско университетско издателство. Пловдив, 2012.

VIIІ. Участие в научни проекти:

1. Проект за валентен речник на съвременния български книжовен език (темата е финансирана от центъра по ОХН към МОНТ през периода 1993 – 1996 год. и отчетена през 1997 год.). (съвместно с Ц. Карастанева).

2. Универсалната логика на граматикализацията. Съпоставително изследване на темпоралните системи на българския, английския и френския език. Финансирана от отделение Научноизследователско сътрудничество към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 1999 – 2000 г.

3. Имперфектът в съвременния български език и изразяването на таксисни признаци (формиране на свидетелски и дистантен наратив). Финансирана от отделение Научноизследователско сътрудничество към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 2002-2004 г.

4. Проект за актуализация на българския правопис. Ръководител на проекта. 2009-2010. (съвместно с Кр. Чакърова).

5. Българската националноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство в условията на европейска интеграция и глобализация. Научноизследователски проект ФЛФ-008, финансиран от НПД на ПУ “Паисий Хилендарски” ( ръководител проф. д.ф.н. Диана Иванова), 2011-2012.

ІХ. Други (неописани в досегашните рубрики)

Хабилитационен труд: Механизми за създаване на конотативните знакове в съвременния български език. Пловдив, 1997.

Хабилитационен труд (за професор): Особености на граматикализацията в българския език. Пловдив, 2015 г.