КОНСПЕКТ ПО ФОНЕТИКА

НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК

 

1. Фонетично равнище на езика. Фонетика и фонология. Фонема и алофон. Диференциални признаци.

2. Състав и структура на българската фонемна система. Отношение между фонеми и букви.

3. Състав и структура на вокалната подсистема. Графично отбелязване на вокалите.

4. Състав и структура на консонантната система. Графично отбелязване на консонантите.

5. Класификация на консонантите от локална и модална гледна точка.

6. Опозицията звучност ~ беззвучност в книжовния език.

7. Опозицията палаталност ~ непалаталност в книжовния език. Графично отбелязване на палаталността.

8 Звукови закони. Видове редувания в съвременния български език.

9. Исторически звукови редувания. Вокални редувания в корена. Преглас О~Е.

10. Резултати от първа палатализация в съвременния български език.

11. Резултати от втора и трета палатализация в съвременния български език.

12. Резултати от йотация на съгласни и групи съгласни в съвременния български език.

13. Редукция на гласните в българския книжовен език.

14. Ятов преглас. Условия за прегласен и непрегласен изговор.

15. Епентеза на звукове в книжовния български език.

16. Елизия на звукове в книжовния български език.

17. Асимилация на съгласни в книжовния български език.

18. Краесловно обеззвучаване на съгласни в книжовния език.

19. Звукови закони и правоговорни норми. Дублетност. Характерни отклонения от съвременните правоговорни норми.

20. Суперсегментни единици. Фонетична характеристика и функции на българското ударение.

21. Акцентна единици. Клитики. Думи с две ударения. Акцентни дублети.

22. Графика, азбука и правопис. Правописни принципи и правописни правила.

23. Исторически развой на българския правопис. Съвременен български правопис.

Литература:

1. Т. Бояджиев, И. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. София, 1999г.

2. В.  Зидарова. Български език. Пловдив, 2007 г.