Цел на обучението: запознаване с фонемната система на съвременния книжовен език, с нейния състав, особености и принципи на структуриране, пълен преглед на историческите и съвременните фонетични редувания, както и на типичните за съвременната реч отклонения от правилния изговор и правопис, усвояване на правоговорните норми и на съотношението писмена – устна форма на езика.

Методи на обучение: лекции, беседи, практическа работа (семинарни занятия) – фонетичен и фонологичен анализ на текст.

Форма на оценяване: практическа задача – фонологичен анализ на изречение, писмен теоретичен изпит (един въпрос от конспекта по учебната програма).