УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА

„ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ”

1. Основи на теория на комуникацията. Психологически и социологически аспект на комуникацията.

2. Компоненти на комуникативния процес. Комуникативни модели. Паузата като средство за комуникация.

3. Видове комуникация. Визуална и вербална комуникация. Невербална комуникация. Междуличностна и публична комуникация.

4. Същност и особености на публичната комуникация. Вербални и невербални средства в комуникативния процес. Убеждаването като похват.

5. Медиите като средство за публична комуникация – радио, телевизия, преса. Особености на различните медийни форми и жанрове.

6. Заглавието като компонент в различните медийни форми.

7. Рекламата като средство за публична комуникация.

7. 1. Комуникативен потенциал и изразни средства на телевизионната реклама.

7. 2. Комуникативен потенциал и изразни средства на радиорекламата.

7. 3. Комуникативен потенциал и изразни средства на графичната реклама.

8.  PR комуникация. Пресконференция, комюнике.

9. Публичната комуникация в изборна и кризисна ситуация.

10. Възможности на интернет пространството за публична комуникация.

Изготвил програмата:

доц. д-р Ваня Зидарова,

Катедра по български език