Лекционният курс се провежда със студентите от магистърската програма „Актуална българистика”.

Цел на обучението: въвеждане на основните понятия от теория на комуникацията – адресант, адресат, комуникативно пространство, съобщение, код и канал, комуникативна интенция и др. Видове комуникация – класифициране по различни критерии. Междуличностна и публична комуникация. Съчетаване на вербални и невербални средства. Особености на публичната комуникация в съпоставителен план. Преглед на някои основни и актуални форми на публична комуникация – медийна комуникация, пресконференции, пиар комуникация, реклама – радиореклама, телевизионна реклама, графична реклама, комуникация в изборна ситуация, виртуална комуникация – сайтове, шоубизнес, слуховете като комуникативна форма (вж. учебната програма).

Методи на обучение: лекции, дискусии, практически анализ.

Форма на оценяване: курсова работа.