УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема 1. Формиране и развой на българския книжовен език. Същност на книжовния език. Особености на старобългарския език. Формиране на новобългарския книжовен език. Съпоставка на старобългарския и новобългарския книжовен език.

Тема 2. Особености на съвременния български книжовен език. Славянски и неславянски езикови черти на българския език. Влияние на балканските езици. Характерни фонетични, лексикални и граматични особености на съвременния български език.

Тема 3. Фонемната система на българския книжовен език. Исторически развой на фонемната система. Състав и структура на вокалната и консонантната система. Отношение фонеми – букви.

Тема 4. Съвременни звукови редувания. Звукови закони при вокалите и консонантите – ятов преглас, редукция, асимилация, краесловно обеззвучаване,  елизия и епентеза.

Тема 5. Исторически звукови редувания. Вокални редувания. Палатализации – първа, втора, трета. Йотация на съгласни и групи съгласни. Резултати в съвременния български език.

Тема 6. Словообразуване. Словообразувателни похвати и средства. Морфема. Видове морфеми. Словообразувателни принципи и модели.

Тема 7. Лексикална система. Особености на лексикалната система на българския език. Лексикално-семантични отношения: синоними, антоними, пароними, омоними, полисемия. Домашни и чужди думи. Активна и пасивна лексика.

Тема 8. Морфология. Части на речта. Лексикално-граматични разреди. Граматични категории в българския език.

Тема 9. Категорията род при имената. Род на съществителното име. Род при останалите имена. Формообразувателни и семантични особености.

Тема 10. Категорията число. Число при глагола. Число при имената. Семантични и формообразувателни особености.

Тема 11. Детерминация. Развой на категорията. Опозицията определеност – неопределеност при имената. Членуване на имената. Семантични особености на детерминацията. Прагматичен аспект на детереминацията.

Тема 12. Местоименна система. Видове местоимения в съвременния български език. Семантични и формообразувателни особености. Функции на местоименията в речта.

Тема 13. Глагол и глаголни категории. Видове глаголни категории. Видове глаголи. Видове глаголни форми. Спрежение на глагола.

Тема 14. Нелични глаголни форми. Развой и съвременно състояние на неличните глаголни форми. Партиципиална система. Семантични, формални и функционални особености на причастията в българския език.

Тема 15. Вид на глагола. Преглед на мненията по проблема. Лексикално-граматичен характер на категорията. Образуване на глаголи от свършен и несвършен вид. Семантични особености на категорията. Връзка на вида с други глаголни категории.

Тема 16. Темпорална система на българския глагол. Преглед на мненията по проблема. Структура на темпоралната система. Темпорални опозиции. Форми и семантика на глаголните времена. Връзка на времето с другите глаголни категории.

Тема 17. Наклонение на глагола. Преглед на мненията по проблема. Структура на категорията. Опозиции. Форми. Наклонението и другите глаголни категории.

Тема 18. Залог на глагола. Преглед на мненията по проблема. Типология на залога като категория. Семантика и форми на деятелния и страдателния залог.

Тема 19. Преизказване на глаголното действие. История на проблема. Съвременни мнения по проблема. Семантика  на преизказването. Преизказни форми. Парадигматични особености.

Тема 20. Неизменяеми части на речта. Наречие, предлог, съюз, частица, междуметие. Семантични особености. Класификация и функции.

Тема 21. Словосъчетание и изречение. Видове словосъчетания. Признаци на изречението. Предикативност и модаланост. Типове синтактична връзка – хипотаксис и паратаксис.

Тема 22. Видове изречения от структурна гледна точка. Прости изречения – видове. Сложни изречения – видове.

Тема 23. Части на простото изречение. Главни и второстепенни части. Предикативна синтагма. Изразяване на предикативността.

Тема 24. Сказуемо. Видове сказуемо. Глаголно и именно сказуемо – структура.

Тема 25. Подлог и подчинено подложно изречение. Синтактична функция на подлога. Изразяване на подлога. Дублиране на подлога. Еднородни подлози. Подчинено подложно изречение – видове.

Тема 26. Допълнение и подчинено допълнително изречение. Синтактична функция и изразяване на допълнението. Пряко и  непряко допълнение. Дублиране на допълнението. Еднородни допълнения. Видове допълнителни изречения.

Тема 27. Определение и подчинено определително изречение. Синтактична функция и изразяване на определението. Съгласувано и несъгласувано определение. Еднородни определения. Приложение. Подчинено определително изречение.

Тема 28. Обстоятелствено пояснение и подчинено обстоятелствено изречение. Видове обстоятелствени пояснения. Изразяване. Подчинено обстоятелствено изречение.

Тема 29. Сказуемно определение. Изразяване. Подчинено сказуемноопределително изречение. Връзка на сказуемното определение с подлога и сказуемото.

Тема 30. Обособени части. Вметнати думи и изрази. Обособяването като синтактичен похват. Видове обособени части. Пунктуация на обособяването. Вметнати думи и изрази. Пунктуационни особености.

Изготвил програмата:

доц. д-р Ваня Зидарова,

Катедра по български език