КОНСПЕКТ ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Развой на българския книжовен език.

2. Особености на съвременния български книжовен език.

3. Вокалната система на българския език.

4. Консонантната система на българския език.

5. Съвременни звукови редувания – ятов преглас, редукция.

6. Съвременни звукови редувания – асимилация, краесловно обеззвучаване, елизия, епентеза.

7. Правопис и правоговор.

8. Категорията род.

9. Категорията число.

10. Определени и неопределени форми на имената.

11. Местоименията в българския език.

12. Формални и лексикално-граматични разреди при глагола.

13. Причастия.

14. Категорията вид.

15. Категорията време.

16. Категорията наклонение.

17. Категорията залог.

18. Категорията начин на изказване.

19. Видове изречения от структурна гледна точка. Видове прости и видове сложни изречения.

20. Подлог.

21. Сказуемо. Видове сказуеми.

22. Допълнение.

23. Определение. Сказуемно определение.

24. Обстоятелствено пояснение.

Литература:

В. Зидарова. Български език. Теоретичен курс с практикум. Пловдив, 2007 г.