Лекционният курс по съвременен български език се провежда в бакалавърските програми Лингвистика и информационни технологии, Английска филология (ред. обуч.) и Руска филология (зад. обуч.).

Цел на обучението:  запознаване на студентите с формирането и със системата на българския книжовен език, диахронен и синхронен ракурс, изграждане на умения за съпоставителен  анализ с други европейски езици, формиране на теоретични знания за структурата на съвременния език и речевите практики, практически умения за анализ на текст от различни аспекти – фонетичен, морфологичен, синтактичен, отбелязване на най-важните съвременни тенденции в развоя на езика, формиране на висока езикова култура чрез акцентиране на правоговорните и правописните норми, усвояване на българския терминологичен апарат в лингвистиката.

Методи на обучение: лекции, дискусии, практическа работа – фонетичен, морфологичен и синтактичен  анализ на изречение.

Форма на оценяване: текущ контрол, писмен изпит върху материала от  конспекта по учебната програма.

Практикум по правопис и правоговор (за Английска филология и Руска филология), в който се набляга на практическите умения на студентите и способността им за самостоятелен анализ на текст, прилагане на съвременните книжовни норми.