УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ЛЕКСИКОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК

Тема 1. Предмет и задачи на лексикологията. Дялове. Лексикология и езикознание.

Тема 2. Лексема. Признаци на думата като речникова единица. Думата и другите езикови единици – сравнение.

Тема 3. План на  изразяване и план на съдържание на думата. Лексикално и граматично значение. Конотация. Исторически промени в плана на съдържание.

Тема 4. Номинация. Първична лексикална номинация. Идеализация и репрезенатция. Представа и понятие. Вътрешна форма на думата.

Тема 5. Същност и структура на лексикалното значение. Значение и употреба. Специфика на лексикалното значение при различните части на речта.

Тема 6. Вторична лексикална номинация. Структура на многозначната дума. Преносно значение и преносна употреба. Метафора и метонимия.

Тема 7. Особености на лексикалната система. Източници за обогатяване на речниковя фонд. Лексикално-семантични отношения в речника.

Тема 8. Семантични отношения. Синоними и антоними – същност, видове, употреба и функции в речта. Хипоними.

Тема 9. Формални отношения. Пароними и омоними – същност, видове, употреба и функции в речта.

Тема 10. Неутрална и експресивна лексика. Речникови единици с конотация. Стилистична функция.

Тема 11. Активна и пасивна лексика. Състав на пасивната лексика – неологизми, архаизми, историзми. Динамика на активната и пасивната лексика.

Тема 12. Общоупотребима и социално ограничена лексика. Диалектизми, професионализма, термини, жаргонна лексика. Развитие и съвременно състояние.

Тема 13. Домашна и чужда лексика. Причини, пътища и начини за проникване на чужда лексика. Чуждици и заемки. Калкиране. Българският език и чуждите езици.

Тема 14. Чужди думи в българския  език. Причини за проникването им. Адаптация към българския речник и граматика. Място в системата на речника и уптореба /руски, френски, немски, английски, турски и гръцки думи/. Международна лексика – латински и гръцки думи.

Тема 15. Лексикални особености на функционалните стилове. Речникови особености на научния, разговорния, административния, публицистичния стил. Художествен стил.

Тема 16. Фразеология. Видове устойчиви словосъчетания. Семантична и структурна характеристика на фразеологичните единици. Сравнение лексема – фразеологизъм.

Тема 17. Лексикография. Видове речници. Развой на българската лексикография. Структура на речниковата статия.