КОНСПЕКТ ПО ЛЕКСИКОЛОГИЯ

НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Признаци на думата като езикова единица.

2. План на изразяване и план на съдържание. Отношение между плана на изразяване и плана на съдържание.

3. Ономасиология.  Първична и вторична лексикална номинация.

4. Първична лексикална номинация.

5. Семантична мотивираност на думата (вътрешна форма).

6. Същност  и структура на лексикалното значение. Ядро и периферия.

7. Вторична лексикална номинация.

8. Език и реч. Значение и употреба. Пряко и преносно значение. Пряка и преносна употреба.

9. Лексиката като система и структура.

10. Синоними.

11. Антоними.

12. Пароними.

13. Омоними. Омонимия и полисемия

14. Архаизми и  историзми.

15. Неологизми.

16. Диалектизми.

17. Терминологична лексика.

18. Социолекти. Сленг.

19. Неутрална  и експресивна лексика.

20. Източници за формиране на речниковия фонд.

21. Домашна лексика. Чужда лексика. Международна лексика.

22. Руски думи в българския език.

23. Латински думи в българския език.

24. Гръцки думи в българския език.

25. Турски думи в българския език.

26. Френски думи в българския език.

27. Немски думи в българския език.

28. Английски думи в българския език.

29. Видове устойчиви словосъчетания.

30. Фразеологизми.

Литература:

В. Зидарова. Лексикология на съвременния българския език. Пловдив, 2009 г.