Лекционният курс се провежда със студентите от специалностите Български език и чужд език, Български език и история – редовно обучение, Българска филология, Български език и руски език, Български език и история – задочно обучение.

Цел на обучението: запознаване с лексикалната система на съвременния книжовен език, теоретично овладяване на основните семантични понятия, способност за тяхното използване, въвеждане на основни семантични категории като „номинация”, „лексикално значение”, „полисемия”, ономасиология”, прилагане на семиотичен подход при описанието и анализа на лексемите, структурно описание на речника и лексикално-семантичните отношения между думите, анализ на фразеологичния фонд, типология и преглед на лексикографските източници, изграждане на висока речникова култура

Методи на обучение: лекции, дискусии, беседи, практическа работа – лексикално-семантичен анализ на лексикални парадигми.

Форма на оценяване: писмен теоретичен изпит – два въпроса от конспекта по учебната програма и практическа задача за самостоятелна работа.