ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1 Име, фамилия и служебен адрес, email :

Мария Иванова Павлова-Кунева

ПУ “Паисий Хилендарски”, ул. “Цар Асен” № 24;

E-mail: maria_pvl@abv.bg

2. Дата и място на раждане:

5 януари 1962 г., гр. Пловдив.

3. Образование:

висше, магистър по българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски” – 1984 г.

4. Владеене на езици:

рускиотлично (писмено и говоримо),

английскизадоволително (четене и говорене).

5. Област на научната квалификация:

морфология, фонетика и синтаксис на съвременния български език; проблеми на езиковата култура – правопис, правоговор и пунктуация.

6. Ръководство на семинари:

  • Семинарни занятия по морфология на съвременния български език (магистърска програма СФ, ред. обуч.; бакалавърска програма БЕИ, ред. и зад. обуч., БФ, БЕРЕ – зад. обуч.);
  • Семинарни занятия – обновен курс по съвременен български език с практикум по правопис и пунктуация (магистърска програма Балканистика, ред. обуч. и бакалавърска програма РФ, ред.обуч.);
  • Семинарни и практически занятия по съвременен български език (бакалавърска програма ПУП и НУП, Педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика, ред. обуч., и ПУП и НУП, зад. обуч.);
  • Семинарни занятия по фонетика на СБЕ (бакалавърска програма Специална педагогика, ред.обуч.).

7. Месторабота и длъжност:

ПУ “Паисий Хилендарски”, главен асистент по български език в Катедрата по български език.

8. Заемани преподавателски длъжности до момента:

1997 – главен асистент по български език;

1992 – старши асистент по български език;

1985 – асистент по български език.

9. Административно-управленски опит:

  • Член на Съвета на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранните студенти в ПУ от 2005год.;
  • Председател на комисията за проверка на кандидатстудентския изпит по български език за физическо възпитание през 2005год.;
  • От 1997год. изготвя годишното разпределение  на часовете за редовно и задочно обучение в Катедрата по български език.

10. Публикации:

14 публикации в България: статии, рецензии, сборници с тестове.