СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

I. Статии

1. Бъдещите времена в проучванията на Юрдан Трифонов. – Научни трудове на ПУ ,,П. Хилендарски”,т. 27, кн.1,1989 год. – Филологии, стр. 45-52.

2. Видовото съотношение като моделни структури. – Научни трудове на ПУ ”П. Хилендарски”, кн. ”Език и свят”. Юбилейна научна сесия, 1992 год. (в съавторство с проф. дфн Ст. Петрова).

3. Преходни и непреходни глаголи в съвременния български език и проблеми на преподаването им. – Научни трудове на ПУ ”П. Хилендарски”, т. 36, кн. 1, 1998 год.- Филологии,стр.157-164

4. Още нещо по въпроса за модалните глаголи в съвременния български език и техните морфосинтактични особености. – сб. «Пространства на езика и присъствието» (в чест на 60-годишнината на проф. дфн Ив. Куцаров), Пловдивско университетско издателство, 2002 г., стр. 136-144.

5. „Ужас! – вид на сказуемото!? (Или как на практика да разпознаем вида на сказуемото)”. // Следите на словото (Юбилеен сборник в чест на проф.д.ф.н. Диана Иванова). Пловдив: Контекст, 2011,стр. 360-366.

6. „Да” – подчинителен съюз или частица (за проблемите на разграничаването им при морфологичен разбор)”. // Езикът на времето (Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров). Пловдив: УИ ,,Паисий Хилендарски”, 2012, стр.148-153.

II. Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.):

1. «Тестове по езикова култура» (кандидатстудентски изпит по български език на ПУ,,П. Хилендарски” -1996 год.). Издателство”Макрос-2000”, Пловдив, 1997 год.

2. «Тестове по български език» (разсекретени варианти от кандидатстудентския изпит по БЕ – 2001 г.). Издателство „Макрос”, Пловдив, 2002 год.

3. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева „Тестове по езикова култура” (разсекретени варианти от КСК 2004 г. в ПУ „П. Хилендарски”), Пловдив, 2005 год.

4. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева „Тестове по езикова култура” (разсекретени варианти от КСК 2005г. в ПУ „П. Хилендарски”). Пловдив, 2006 год.

5. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, Д. Иванова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева „Тестове по езикова култура” (разсекретени варианти от КСК 2006 г. в ПУ „П. Хилендарски”) – Пловдив, 2007 год., изд. “Контекст”.

6. Ив. Гайдаджиева, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, Д. Иванова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева „Тестове по езикова култура” (разсекретени варианти от КСК 2007 г. в ПУ „П. Хилендарски”). Пловдив, 2008 год., изд. “Контекст”.

7. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, Д. Иванова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева „Тестове по езикова култура” (разсекретени варианти от КСК 2008 г. в ПУ „П. Хилендарски”). Пловдив, 2009 год., изд. “Контекст”.

8. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева // Тестове по езикова култура (Разсекретени варианти от КСК 2009 в ПУ,,П. Хилендарски”). Пловдив: Контекст, 2010 г.

9. В. Зидарова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева // Тестове по езикова култура (Разсекретени варианти от КСК 2010 в ПУ,,П. Хилендарски”). Пловдив: Контекст, 2011 г.

10. Б. Дикова, В. Зидарова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр.Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева // Тестове по езикова култура (Разсекретени варианти от КСК 2011 в ПУ ,,П. Хилендарски”). Пловдив: Контекст, 2012 г.

11. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр.Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева // Тестове по езикова култура (Разсекретени варианти от КСК 2012 в ПУ ,,П. Хилендарски”). Пловдив: Контекст, 2013 г.

12. Б. Дикова, В. Зидарова, Кр.Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева // Тестове по езикова култура (Разсекретени варианти от КСК 2013 в ПУ ,,П. Хилендарски”). Пловдив: Контекст, 2014 г.

 13. Б. Дикова, В. Зидарова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева // Тестове по езикова култура (Разсекретени варианти от КСК 2014 в ПУ ,,П. Хилендарски”). Пловдив: Контекст, 2015 г.

III. Рецензии и отзиви

 

1. ,,Cъвременна, стройна и научно издържана концепция за българския глагол”- Научни трудове на ПУ ”П. Хилендарски”, т. 31, кн. 1, 1993 год.-Филологии, стр.331-337.

2. „Задълбочено и модерно изследване на проблемите на съвременната българска морфология” – сп. ”Език и литература”, кн. 2, 1995 год., стр.145-148, София.

3. „Задълбочено и системно описание на съвременната българска морфология”-Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, т.35, кн. 1, 1997 год. – Филологии, стр.625-635.