ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

1. Име, фамилия и служебен адрес, e-mail:

Теофана Николова Гайдарова

гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24;

e-mail: tgaydarova@yahoo.com

2. Дата и място на раждане:

11 април 1963 година, град Пловдив

3. Образование:

висше, магистър по българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”;

научна и образователна степен „доктор”, придобита след защита на дисертация пред Специализирания научен съвет по езикознание в Санкт-Петербургския държавен университет (Тема на дисертацията „Роль видо-временных  форм в грамматике повествовательного текста)

4. Владеене на езици:

руски – отлично (писмено и говоримо);

английски и френски – задоволително (писмено и говоримо).

5. Област на научната квалификация:

съвременен български език, общо езикознание, лингвистика на текста, различни аспекти на съвременната книжовна норма

6. Лекционни курсове:

  • Съвременен български език на небългаристи;
  • Съвременен български език на чужденци;
  • Фонетика на съвременния български език;
  • Лексикология на съвременния български език;
  • Синтаксис на съвременния български език;
  • Лингвистика на текста;
  • Актуални въпроси на съвременната книжовна норма.

7. Месторабота и длъжност:

ПУ „Паисий Хилендарски”, главен асистент в Катедрата по български език.

8. Заемани преподавателски длъжности до момента:

главен асистент в Катедрата по български език в ПУ „Паисий Хилендарски”.

9. Административно-управленски опит:

председател на кандидатстудентския изпит по български език в ПУ „Паисий Хилендарски” през различни години.

10. Ръководство на дипломанти:

научен ръководител на 11 дипломанти, успешно защитили магистърските си и бакалавърски тези (през периода 2001-2009 г.).

11. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества, редакционни колегии и др.:

Съюз на учените в България.