СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

І. Научни статии:

1. Сопоставительное исследование употребления глагольных форм в повествовательном тексте (по данным экспериментальных переводов с русского на болгарский). – В: Язык. Общество. Культура. Статистический и динамический аспекты. Пермь, 1988.

2. Видо-временная структура повествовательного текста (на материале Эмилияна Станева „Помолвка“). – В: Проблемы балканистики. Санкт-Петербург, 1992.с.48 – 53.

3. Съпоставително изследване на употребата на глаголните форми в български и руски повествователни текстове. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“ т. 34, кн.1, 1996 – Филологии, с.87 – 92.

4. Някои наблюдения върху глаголните форми за изразяване на последователност в конкретносценическото и обобщеносценическото повествование. – В: Юбилейна научна сесия на ВМИ – Пловдив. Сборник доклади. 8 – 10 ноември 1996, с.68 – 73.

5. Наблюдения върху функционирането на глаголните форми в различните структурно-смислови разновидности на повествованието. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 35, кн.1, 1997 – Филологии, с.145 – 152.

6. Наблюдения върху функционирането на глаголните форми в различните структурно-смислови описателни жанрове. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 35, кн.1, 1997 – Филологии, с.125 – 130.

7. Особености на употребата на глаголните форми в описателен текст тип характеристика на персонаж. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 36, кн.1, 1998 – Филологии, с.163 – 169.

8. Анализ описательных текстов типа описания природы в связи с их видо-временными формами (на материале современной болгарской прозы). – В: Материалы ХХVІІ межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов (вып. 3, часть 2), Санкт-Петербург.1998, с.54 – 57.

9. За дублетността на някои думи с начално О и У. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 37, кн.1, 1999 – Филологии. с.339 – 344.

10. За правописа на един тип сложни прилагателни имена. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 38, кн.1, 2000 – Филологии, с.105 – 108.

Проблеми на семантиката и правописа на представките пре- и при-. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 39, кн.1, 2001 – Филологии, с.469 – 488.

11. За някои типове вариантно образуване на български и руски фразеологизми за емоциите и техните прояви. – В: Езикът: история и съвременност. Шумен, 2002. с. 293 – 299 (Юбилейна научна конференция на ШУ „Константин Преславски“2001).

12. Наблюдения върху употребата на глаголните форми в художествения текст. – В: Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф.дфн Иван Куцаров. Пловдив, 2002, с.175 – 182.

13. Характерни особености на готварската рецепта като вид текст. – В: Научни трудове на съюза на учените. Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т.2, Пловдив 2002, с.285 – 292.

14. По някои въпроси на нашия правопис (с оглед на новия правописен речник на съвременния български език). – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“ т. 40, кн.1, 2002 – Филологии, с. 95 – 106.

15. Езиковото обучение в гимназиите – традиции и перспективи. – В: Научни трудове на съюза на учените. Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т.3, Пловдив 2003, с. 286 − 293.

16. Прилагателни имена на –ичен и –ически в Нов правописен речник на съвременния български език. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“ т. 41, кн.1, 2003 – Филологии (под печат).

17. По въпроса за членуването на съществителните имена, завършващи на –АР, -ЯР. – В: – В: Национална научна конференция „Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност“. Сборник доклади. Т. І. 4 – 5 декември 2003 г., Бургас, с.154 – 158.

18. Актуални приноси на Александър Теодоров-Балан в теорията на българската езикова култура. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 42, кн.1, 2004 – Филологии.

19. За правопиас на някои сложни наречия. – В: Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Бургас, 2005 г., с.121-125.

20. Съвременната книжовна норма – актуално състояние, проблеми и перспективи. – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 47, кн.1, 2009 – Филологии.

21. Актуални проблеми на съвременната книжовна норма. – Доклад, изнесен на семинар пред пловдивски учители и ученици. Пловдив, 24.04.2010г. (под печат).

22. Към въпроса за актуализацията на съвременната книжовна норма. – В: Актуални проблеми на съвременната книжовна норма. Издателство „Контекст”. Пловдив, 2010 г., с. 19-37.

ІІ. Студии и автореферати на дисертации:

Роль видо-временных форм в грамматике повествовательного текста (на материале современной болгарской художественной прозы). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Ленинград. 1990.(23 с.)

III. Научно-приложни издания:

1. Теофана Гайдарова, Бистра Дикова. Тестове по езикова култура. Пловдив 1999 (80 с.).

2. Вера Маровска, Теофана Гайдарова, Бистра Дикова. Тестове по езикова култура. Ромина 2003 (64 с.).

3. Вера Маровска, Теофана Гайдарова, Красимира Чакърова, Бистра Дикова. Тестове по езикова култура. Ромина, 2004 (82 с.).

4. Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Ценка Карастанева. Тестове по езикова култура. Издателство „Амрита”, 2005.

5. Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Вера Маровска, Диана Иванова, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Ценка Карастанева. Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от 2005 г. Издателство „Контекст”, 2006.

6. Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Вера Маровска, Диана Иванова, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Ценка Карастанева. Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от 2006 г. Издателство „Контекст”, 2007.

7. Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Вера Маровска, Диана Иванова, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Ценка Карастанева. Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от 2007 г. Издателство „Контекст”, 2008.

8. Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Вера Маровска, Диана Иванова, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Ценка Карастанева. Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от 2008г. Издателство „Контекст”, 2009.

9. Бистра Дикова, Ваня Зидарова, Вера Маровска, Диана Иванова, Константин Куцаров, Красимира Чакърова, Мариана Куршумова, Мария Павлова, Теофана Гайдарова, Ценка Карастанева. Тестове по езикова култура. Разсекретени варианти от 2009г. Издателство „Контекст”, 2010.

IV. Научнопопулярни статии и материали:

1. Новият правописен речник и проблемите на слятото, полуслятото и разделното писане. – В: Вестник „Пловдивски университет”, бр.4 от 11.05.2007 г. с. 8-9.

2. Новият правописен речник и проблемите на дублетността. – В: Вестник „Пловдивски университет”, бр.5 от 18.06.2007 г., с.12-13.

3. Новият правописен речник и някои частни правописни проблеми. – В: Вестник „Пловдивски университет”, бр.6 от 13.07.2007 г., с.6 -7.

4. Новият правописен речник и прилагателните имена, завършващи на –ичен и -ически. – В: Вестник „Пловдивски университет”, бр.7 от 9.10.2007 г. с.12-13.

5. Новият правописен речник и употребата на бройната форма. – В: Вестник „Пловдивски университет”, бр.10 от 18.11.2007 г. с.18.

6. За правописните хаоси в новия правописен речник на българския език. – В: Вестник „Пловдивски университет”, бр.8-9 от 22.11.2007 г. с.8-9

7. Но бойте се, деца, за утрешния ден! – В: Вестник „Пловдивски университет”, бр.5 от 16.06.2008 г. с.6-7.

V. Рецензии:

В. Зидарова. Очерк по българска лексикология (Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1998, 175с.). – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“ т. 35, кн.1, 1998 – Филологии, с.669 – 672.