ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, e-mail:

 

Константин Иванов Куцаров

ПУ “Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” № 24;

Е-mail: konstantpol@abv.bg

2. Дата и място на раждане:

14 август 1968 година, град Варна

 

 

3. Образование:

  • висше, магистър по българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”;
  • научна и образователна степен „доктор”, присъдена от ВАК на 28.05.2001. след защита на дисертация пред Специализирания научен съвет по езикознание (Тема на дисертацията „Следходността в българския език”).
  • научна и образователна степен „доктор на филологическите науки”, присъдена през 2019 г. след защита на дисертационния труд “Българските лексемни класове и учението за частите на речта” (18.11.2029 г.)

4. Владеене на езици:

руски – много добре (писмено и говоримо),

английски – задоволително (писмено и говоримо),

чешки – задоволително (четене).

5. Област на научната квалификация:

морфология на съвременния български език, общо езикознание, части на речта, причастие, следходността в българския език.

6. Лекционни курсове:

съвременен български език на небългаристи, морфология на съвременния български език, фонетика на съвдременния български език.

7. Месторабота и длъжност:

ПУ „Паисий Хилендарски”, доцент в Катедрата по български език.

8. Заемани преподавателски длъжности до момента:

хоноруван преподавател в ИЧС към ВСИ – Пловдив (сега Аграрен университет); главен асистент в Катедрата по български език в ПУ „Паисий Хилендарски”.

9. Административно-управленски опит:

председател на кандидатстудентския изпит по български език в ПУ „Паисий Хилендарски” и във филиал „Л. Каравелов” – Кърджали през периода 2005-2009 година.

10. Ръководство на дипломанти:

през периода 2001-2009 година научен ръководител на 10 дипломанти, успешно защитили бакалавърските и магистърските си тези.

11. Публикации:

вж. списъка с публикации.

12. Награди:

Носител на наградата за млади учени „Проф. д-р Л. Андрейчин” и с почетния знак на ИБЕ при БАН – Значка (сребърна) за постижения в областта на българското езикознание.