СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

 

I. Книги

а) Монографии:

1. К. Куцаров. Следходността в българския език. Пловдив, 2010, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 175 стр.

2. К. Куцаров. Българското причастие. УИ „Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2012, 147 стр. ISBN 978-954-423-813-1.

.

б) Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.):

1. К. Куцаров. Тестове по български език за кандидат-студенти в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2001.

2. К. Куцаров: Тестове по български език 2002 г. Пловдив, 2002 г.

3. К. Куцаров: Тестове по български език 2003 г. Пловдив, 2003 г.

4. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2005, издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

5. В. Зидарова, К. Куцаров: Тестове по български език за кандидат-студенти. Пловдив, 2006.

6. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева, Д. Иванова “Тестове по езикова култура”, 2006, Издателство “Алекс-21” – Пловдив, 39 стр.

7. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2007, Издателство “Контекст” – Пловдив, 46 стр.

8. В. Зидарова, Д. Иванова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева “Тестове по езикова култура”, 2008, Издателство “Контекст” – Пловдив, 48 стр.

9. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2008 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2009,48 стр.

10. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове ЕЗИКОВА КУЛТУРА. Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2009 г. Издателство “Контекст” – Пловдив, 2010.

11. В. Зидарова, Ив. Гайдаджиева, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове езикова култура. Издателство „Контекст”, Пловдив, 2011. ISBN 978-954-8238-28-1.

12. К. Куцаров, Дикова, Бистра, Зидарова, Ваня, Гайдаджиева, Иванка, Чакърова, Красимира, Куршумова, Мариана, Павлова, Мария, Гайдарова, Теофана, Карастанева, Ценка. Тестове езикова култура. Издателство Контекст, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-8238-36-6.

в) Колективни трудове:

А. Краевска, К. Куцаров, А. Куцарова, П. Къленикова, Л. Маджарова, М. Тилева: Български език. Учебник за медици чужденци. Пловдив, 2005 г.

II. Студии и автореферати на дисертации:

“Следходността в българския език” (автореферат на докторска дисертация), Пловдив, 2000.

III. Статии

а) Публикувани в България

1. Проблеми на категорията лице в съвременния български език. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 33, 1995, кн. 1 – Филология, стр. 87-92.

2. Аорист и значението следходност. – 15 години подготвителен курс за чеждестранни студенти. Юбилейна научна сесия. Сборник доклади. ВМИ – Пловдив, 8-10. 11. 1996г., стр. 149-153.

3. Отношения между категориите определеност и лице. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 34, 1996, кн. 1 – Филология, стр. 153-158.

4. Категориите време и наклонение в “Грамматика болгарского языка” на Ю.С.Маслов в контекста на значението следходност. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 35, 1997, кн. 1 – Филология, стр. 207-210.

5. Категорията време и значението следходност в повелително и условно наклонение. – Славистика. Пловдив, 1998, стр. 185-189.

6. Свидетелственост – грамема в категорията вид на изказването. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 36, 1998, кн. 1 – Филология, стр. 209-218.

7. Находки в семантичното описание на глаголните форми в “Българска граматика” на Никола Костов. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 37, 1999, кн. 1 – Филология, с. 349-353.

8. Приносите на А. Т. Балан в контекста на темпоралността и следходността. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Т. 38, 2000, кн. 1 – Филология, стр. 125-131.

9. Изразяване на следходност с участие на презентни форми. –Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов. Велико Търново, 2001, стр. 173 – 176.

10. Сегашно страдателно причастие в съвременния български език. – Бургаски свободен университет. Юбилейна научна конференция “Университетът през третото хилядолетие”, том ІV. Бургас, 2001 г.

11. ДА като константен сигнализатор на следходност. – Езикът: история и съвременност. Сборник от Юбилейна научна конференция в Шуменския университет “Епископ К. Преславски”. Шумен, 2002 г.

12. Формални аналогии между глаголни конструкции, изразяващи следходност. – Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров. Пловдивско университетско издателство, 2002 г.

13. Граматическа характеристика на условната форма от типа бих писал.Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания, София, 2002 г.

14. За дефективността на категорията лице при същинските императивни форми. – Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – 2002 – Филология.

15. За дефективния характер на императивната парадигма. – Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – 2002 – Филология.

16. За метаморфозите в историческия развой на българската причастна система. – Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – 2002 – Филология.

17. Библиография на трудовете на Иван Куцаров. – Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Т. 40, 2002, кн. 1 – 2002 – Филология.

18. Излишеството на граматическото число в съвременния български език. – Юбилеен славистичен сборник. Благоевград, 2005.

19. Специфичните български грамеми в езика на съвременните всекидневници. – Вестникът и обществото. ВСУ „Черноризец Храбър”, Университетско издателство. Варна, 2006.

20. Служебни думи – модификатори за следходност. – Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Т. 44, 2006, кн. 1 – Филология, стр. 187-197.

21. К. Куцаров: Няма минало несвършено деятелно причастие. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Филологически факултет. Паисиеви четения: Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Езикознание. Научни трудове, том 46, кн. 1, сб. А. Пловдив, 2008.

22. К. Куцаров: Възвратни и невъзвратни причастия. Пловдивски университет, Филиал „Любен Каравелов” Кърджали. Сборник „Традиции и приемственост”, т. II. Езикознание и педагогика, с. 63-68. Издателство „Фабер” 2011, ISBN 978-954-400- 481-1.

23. К. Куцаров: Лексикално-граматичната категория вид и българските причастия. Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова, с. 340 ‒ 346. Издателство „Контекст” – Пловдив, 2011. ISBN 978-954-8238-34-2.

24. К. Куцаров: Морфологична категория състояние на действието при причастието. Научни трудове в памет на Георги Герджиков, с. 150 – 167. Съставители: Тодор Бояджиев, Венче Попова, Красимира Алексова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2011. ISBN 978-954-07-2992-3.

25. К. Куцаров: Същност и граматически облик на съвременното българско причастие. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Т. 49, кн. 1, сб. А. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2011, с. 97 − 101. ISNN 08610029.

26. К. Куцаров: Диференциращото членуване в съвременния български език – граматична норма за реформа. – В: Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Съставители: Вера Маровска, Красимира Чакърова, Константин Куцаров, Мария Павлова. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2012, с. 129 – 132. ISBN 978-954-423-797-4.

27. К. Куцаров: Категорията залог в рамките на причастната система на съвременния български език. Славистика ІV. В чест на ХV международен славистичен конгрес в Минск 2013. Редакционна колегия: Ив. Куцаров (отг. редактор), В. Маровска, Кр. Чакърова, Жоржета Чолакова, Юл. Чакърова. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2013, с. 84 – 92. ISBN 978-954-423-856-8.

29. К. Куцаров: Още веднъж за възникването и развоя на теорията за частите на речта в античността. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Т. 51, кн. 1, сб. Б. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2013, с. 151 − 160. ISNN 0861-0029.

б) Публикувани в чужбина

1. Сегашно страдателно причастие в съвременния български език. – Русский язык в Росии на рубеже XXXXI вв. Самара, 2003 г.

2. Сущность и развитие действительного причастия настоящего времени в болгарском языке и влияние переводов русской художественой литературы на его вторичное утверждение в партиципиальной системе. – V Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова, 11-13 сент. 2003 г. Санкт-Петербург. Филологический факультет СПбГУ. 2004.

3. К. Куцаров: За композициите причастие плюс спомагателен глагол в съвременния български език. Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. Международна конференция Сегед, Унгария, 28-29 май 2009 г., с. 281 − 285. Сегед 2011. ISBN 978-963-306-100-8.

4. К. Куцаров: Квалификация на детерминативните думи като части на речта. Obraz świętości świętość w obrazie. Redakcįa naukowa ‒ Izabela Lis-Wielgosz, Woįciech Józwiak, Paweł Dziadul, с. 234 – 241. Poznań, 2014. ISBN 978-83-93-96-94-0-1.

IV. Рецензии и отзиви

К. Куцаров. Рецензия за Помагало по българска морфология от Красимира Чакърова. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, том 38, кн. 1, 2000 – Филологии, стр. 755 – 758.

V. Други (статии под печат)

1. К. Куцаров: Класификация на думите в „Практическа руска граматика” на Николай Иванович Греч. 2014. Под печат.

2. К. Куцаров: Значение и принос на “Российская грамматика” от Михаил В. Ломоносов в контекста на теорията за частите на речта. Будапеща, 2014. Под печат.