ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, email:

Бистра Василева Дикова

ПУ “Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” № 24;

E-mail: bisi_di@abv.bg

2. Дата и място на раждане:

2 септември 1962 г., с. Чешнегирово

3. Образование:

  • висше, магистър по славянска филология (чешки език), ПУ „Паисий Хилендарски”;
  • научна и образователна степен “доктор”, присъдена на 8.07.2014 г. (Тема на дисертацията: Транспозиции на глаголните форми в българския и чешкия език).

4. Владеене на езици:

Чешки – отлично (писмено и говоримо),

руски – много добре (писмено и говоримо),

английски – задоволително (писмено),

словашки – задоволително (писмено).

5. Област на научната квалификация:

Лексикология, морфология и стилистика на българския език; сравнителна граматика на славянските езици.

6. Лекционни курсове:

  • Фонетика на съвременния български език (бакалавърска програма – БФ, БЕИ, БЕРЕ, задочно обучение);
  • Лексикология на съвременния български език (бакалавърска програма – БФ, БЕИ, БЕРЕ, задочно обучение);
  • Стилистика на съвременния български език (бакалавърска програма – БЕИ, БЕАЕ, редовно обучение, филиал Кърджали).

7. Ръководство на семинарни занятия:

  • Фонетика на съвременния български език (бакалавърска програма – БФ, БЕИ, Български език и чужд език,редовно и задочно обучение);
  • Лексикология на съвременния български език (бакалавърска програма – БФ, БЕИ, Български език и чужд език,редовно и задочно обучение);
  • Стилистика на съвременния български език (бакалавърска програма – БЕИ, Български език и чужд език, редовно и задочно обучение).

8. Месторабота и длъжност:

ПУ „Паисий Хилендарски”, главен асистент в Катедрата по български език.

9. Заемани преподавателски длъжности до момента:

От 2005 – гл. асистент в Катедрата по български език, ПУ

2000-2005 – ст. асистент в Катедрата по български език, ПУ

1995-1999 – асистент в Катедрата по български език, ПУ

1987-1995 – филолог-специалист в Катедрата по български език, ПУ

1984-1985 – учител по български език и литература

10. Публикации: 36 публикации в България и в чужбина.

11. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.:

Съюз на учените в България – от 1995 г.

12. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, 2002. Съставители: В. Маровска, Кр. Чакърова, Б. Дикова.