СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

І. Книги. Научно-приложни издания (програми, брошури, тестове и др.):

 1. Т. Гайдарова, Б. Дикова. Тестове по езикова култура. Издателство “Макрос”. Пловдив, 1999.
 2. В. Маровска, Т. Гайдарова, Б. Дикова. Тестове по езикова култура. Издателство “Ромина”. София, 2003.
 3. В. Маровска, Т. Гайдарова, Кр. Чакърова, Б. Дикова. Тестове по езикова култура. Издателство “Ромина”. София, 2004.
 4. Б. Дикова, В. Зидарова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2005.
 5. Б. Дикова, М. Куршумова, В. Зидарова, М. Павлова, К. Куцаров, Т. Гайдарова, Кр. Чакърова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2006.
 6. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2008.
 7. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2009.
 8. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2010.
 9. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2012.
 10. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2013.
 11. Б. Дикова, В. Зидарова, Д. Иванова, К. Куцаров, Кр. Чакърова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2014.
 12. Б. Дикова, В. Зидарова, М. Куршумова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева. Тестове по езикова култура. Пловдив, 2015.

ІІ. Студии и автореферати на дисертации:

Транспозиции на глаголните форми в българския и чешкия език. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен „доктор”. Пловдив, 2014, 31 стр.

ІІІ. Научни статии:

а) Публикувани в България:

 1. За т. нар. сегашно страдателно причастие с оглед на функционалната стилистика. – В: Обучението по български език в началото на ХХІ в. Смолян, 2001, стр. 53 – 57.
 2. Към въпроса за преносните употреби на формата за сегашно време в българския и чешкия език. – В: БСУ. Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”. Т. ІV. Бургас, 2001, стр. 158 – 168.
 3. Граматическите транспозиции по лице и число в българския и чешкия език. – В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, т. 40, кн. І, 2002 – Филология.
 4. За някои употреби на формата за бъдеще време в българския и чешкия език. – В: Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. ф. н. Иван Куцаров. Пловдив, 2002, стр. 183 – 193.
 5. Конотативни възможности на морфологичното езиково равнище (върху материал от български и полски език) – В. Маровска, Б. Дикова, П. Лянгузов. – В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, т. 40, кн. І, 2002 – Филология.
 6. Типични именни словообразувателни модели в законодателния текст. – В: Езикът – история и съвременност. Шумен, 2002, стр. 111 – 117.
 7. Българското бъдеще време в миналото и функционалните му съответствия в чешкия език. – В: Славистика. ІІ. По случай ХІІІ Международен конгрес на славистите в Любляна, 2003, стр. 135 – 144.
 8. Транспозитивни употреби на морфологичните форми. – В: БСУ. Национална научна конференция “Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност”. Т. І. Бургас, 2003, стр. 197 – 201.
 9. Стилистичен потенциал на морфологичната категория наклонение (съпоставка между български и чешки език). – В: Научни трудове на ПУ, 2004. Т. 41, кн. 1 – Филология, стр. 55 – 62.
 10. Конотативен потенциал на категорията вид на глагола в българския и чешкия език. – В: Юбилеен славистичен сборник. Благоевград, 2005, стр. 222 – 232.
 11. Българското сегашно страдателно причастие в славянски и балкански контекст. – В: Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. БСУ, Център по хуманитарни науки. Бургас, 2005, стр. 107 -112.
 12. Към въпроса за ще (да)-образуванията в съвременния български език (в съпоставка с чешки език). – В: Славистика и общество. СУ „Св. Климент Охридски”. Седми национални славистични четения. Съставители М. Младенова, И. Монова. София, 2006, стр. 163 – 166.
 13. Транспозициите по таксис в българския език и функционалните им съответствия в чешкия език. – В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Естествени и хуманитарни науки, том VІІ. Пловдив, 2006.
 14. Някои употреби на преизказните форми в българския език и функционалните им съответствия в чешкия език. – В: Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, т. 46, кн. 1, сб. А. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Пловдив, 2008, стр. 337-345.
 15. За някои проявления на речевата синонимия в съвременната българска преса. // Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. Сегед, 2011, стр. 203-208.
 16. Транспозитивни употреби на морфологичните форми. – В: Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив, 2011, стр. 347-352.
 17. За синонимията на морфологично равнище. – В: Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив 2012, стр. 114-128.
 18. За конотативния потенциал на морфологичното равнище. В: Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, т. 53, кн. 1, сб. А, 2015. Пловдив, 2016, стр. 231-239.

б) Публикувани в чужбина:

 1. Корелацията действие : състояние и изразяването и в славянските езици. – В. Маровска, Б. Дикова. В: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Konference ke 150 výročí založení stolice slovanské filologie na Karlové univerzitě. Praha 1998. Стр. 152 – 157.
 2. Семантика и функции на бъдеще време в българския и полския език. Б. Дикова, П. Лянгузов. – В: Z małạ ojczyznạ w sercu. Poznań, 2005, стр. 197 – 205.

ІV. Рецензии и отзиви:

 1. В. Маровска. Стилистика на българския език. Пловдив, 1998. – В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”. Пловдив, 1998, том 36, кн. 1, стр. 661 – 667.
 2. Ваня Зидарова. Български език. Теоретичен курс с практикум. Пловдив, 2002. – В: Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив, 2002, т. 40, кн. І – Филология.

V.  Съставителство на сборници:

Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, 2002. Съставители: В. Маровска, Кр. Чакърова, Б. Дикова.