Публикации

ас. д-р Димитър Георгиев

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

I. Статии:

1. „Своенравният“ глагол съм и проблемите на българското сложно изречение. // Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от XVII национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2015 г. (с. 68 – 77), Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив 2016 г.

2. Структура на сложно изречение с глагола съм (наблюдения върху ексцерпиран материал). // Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Филологически факултет, т. 53, кн. 1, сб. А, 2015, (с. 631 – 648), Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

3. Интерпретация на подчинени изречения при глагола съм в българските граматики от втората половина на XIX в. // Слово и памет. Сборник с доклади от XVIII национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2016 г. (под печат).

4. Интерпретация на подчинени изречения при глагола съм в българската синтактична традиция през първата половина на XX век. // Юбилейна научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Филологически факултет, т. 54. (под печат).