ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

1. Име, фамилия и служебен адрес, е-mail:

Тенчо Йорданов Дерекювлиев

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24

E-mail: derten@abv.bg

2. Образование:

Висше: бакалавър по българска филология – ПУ “Паисий Хилендарски”; магистър по актуална българистика – ПУ “Паисий Хилендарски”, дипломна работа на тема “Диалектни особености в Търлиското евангелие” (новобългарски езиков паметник от 1861 г.). Научен ръководител: чл.-кор проф. д-р Тодор Бояджиев.

3. Владеене на езици:

английски: чете – добре; говори и пише – задоволително;

руски: чете – много добре; говори и пише – задоволително.

4. Област на научната квалификация:

съвременен български език (диалектология).

5. Месторабота и длъжност:

 • УХТ – Пловдив, Център по езиково обучение
 • Катедра по български език – докторант.

6. Научен ръководител: чл.-кор проф. д-р Тодор Бояджиев

7. Заемани преподавателски длъжности до момента:

 • 2010 – 2011 – щатен преподавател по български език за чужденци в Центъра по езиково обучение към Университет по хранителни технологии – Пловдив.
 • 2007 – 2010 – хоноруван преподавател по български език за чужденци в Центъра по езиково обучение към Университет по хранителни технологии – Пловдив.

8. Участие в проекти:

9. Публикации:

 • Опит за класификация на тематичните морфеми при съществителните имена в съвременния български езис. – Научни трудове на Пловдивския университет. Том 41, кн. 1, 2003 – Филология.
 • Стайко Кабасанов – творец на българското езикознание. Сто години от рождението му. – Славянски диалози. Списание за славянски езици, литература и култура, кн. 7, 2007,  г. IV. Издание на Филологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”.
 • Антропонимът Меглена – аспекти на генезиса и семантиката. Българска реч, 2008, кн.1. (год. ХIV). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • По-специфични езикови особености в Търлиското евангелие. Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities 2008, Vol. IX. Plovdiv.
 • Семантико-функционални особености на съчетанията от типа BG алкохол. Доклад, представен на Международната научна конференция на младите учени, организирана от Съюза на учените – Пловдив, 18 юни, 2009 и отпечатан в Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities 2009, Vol. XII. Plovdiv. Стр. 267-270. (В съавторство с Николай Желязков)
 • Старинна домашна лексика от западнорупски говор, регистрирана в Търлиското евангелие.„Проглас” (филологическо списание), кн.1, 2009. (год. XVIII). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.
 • Символни функции на фолклорното в текстове на Никола Примовски. Национална научна конференция „Родопите и човекът”, 30.–31.10.2008 г. Сборник доклади. Смолян, 2009. Стр. 137-141.
 • За историята като фокус от парадигми. Доклад, представен на научната конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята”, 23-24 октомври 2009 г., Пловдив. (Конференция посветена на доц д-р Илка Петкова). (под печат).
 • Чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин – енергия, отдадена на езикознанието.Предговор към книгата „Любомир Андрейчин – пътят на откривателя”. Пловдив, Издателство „Амарт”, 2010.
 • По въпроса за българския определителен член. Доклад, представен на Паисиеви четения 2010 в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (под печат).
 • Диалектоложкият ракурс в изследванията на проф. Диана Иванова (под печат).
 • Млади филолози възкресиха Първия конгрес на славистите. – Славянски диалози. Списание за славянски езици, литература и култура, кн. 10-11, 2010, г. VII. Издание на Филологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”, стр. 285-288.

9. Съставителство и редакторство на сборници, участие в редколегии:

 • Сборник „Словото – образи и отражения”. Пловдив, 2008, изд. „Контекст” – член на редакционната колегия
 • Сборник „Текстове и прочити”, Пловдив, 2009, изд. „Контекст” – член на редакционната колегия
 • Сборник „Планетата Слово”, Пловдив, 2010, изд. „Контекст” – член на редакционната колегия
 • Любомир Андрейчин – пътят на откривателя. Пловдив, 2010, изд. „Амарт”. (Книга за учения и човека Любомир Андрейчин) – един от редакторите.
 • Основател и главен редактор на „УХТ спектър” – академично-информационно издание на Университета по хранителни технологии – Пловдив.
 • Автор на идейния проект на „Vivat philologija” – тематично издание на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

10. Награди:

2001– Диплом за присъдена поощрителна награда в Националната студентска научна конференция на тема „Филологията и предизвикателстватат на новото столетие”, секция „Езикознание”, 18.05. 2001 – гр. Пловдив.

2002 – Диплом за присъдена трета награда в Националната студентска научна конференция „лабиринтите на словото – светове и тайни”, секция „Езикознание”, 17.05. 2002 –  гр. Пловдив.”

2002 – Грамота за участие в Шестите студентски филологически четения, организирани от Филологическия факултет и Студентския съвет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

2003 – Диплом за присъдена първа награда в Студентската олимпиада по морфология на съвременния български език, 14.01. 2003 – гр. Пловдив.

2003 – Диплом за присъдена първа награда в Националната студентска научна конференция „Пътят на думите – хармония на различието”, секция „Езикознание”, 22.05. 2003 – гр. Пловдив.

2004 – Диплома за присъдена първа награда в Националната студентска научна конференция „Приключенията на четенето”, секция „Езикознание”, 05. 05. 2004 – гр. Пловдив.

2004 – Грамота от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” за постигнати високи резултати в учебния процес по време на следването и на държавните изпити. 1 ноември, 2004 – Пловдив.

2007 – Почетна грамота за най-добре презентиран доклад по време на Международната конференция на младите учени, организирана от СУБ-Пловдив (Пловдив, 2007 г.).

2009 – Почетна грамота за най-добре презентиран доклад по време на Международната конференция на младите учени, организирана от СУБ-Пловдив (Пловдив (2009 г.).

11. Членство в професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.:

2001 – 2010 – Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов”.