Обща информация

Наземните измервателни станции (nodes) са разработени и се произвеждат от нас. Всяка станция измерва/оценява величините температура, атмосферно налягане, относителна влажност на въздуха, количество на фини прахови частици с размери до 2.5 μm и до 10 μm, а така също и гама фона. Измерванията се регистрират на всяка пета минута от захранването на станцята и се изпращат до сървър на meter.ac. Наша цел е изграждане на мрежа със сравнително равномерно покритие на територията на страната, но също и покритие в други страни по света.

Платка и сензори

Използваните сензори са MS8607 (комбиниран за температура, относителна влажност и налягане) или MS5607 (комбиниран за температура и налягане) в комбинация с HTU21DF за относителна влажност на въздуха. Сензорите са монтирани на модулна платка, разположена в коляното в лявата част на станцията. Използваният сензор за оценка на количеството на фините прахови частици е HPMA115S0-XXX и е разположен в долната централна част на кутията (вж. фигурата по-долу). За мониторинг на гама фона използваме Гайгер-Мюлеров брояч СБМ-20, разположен в най-високата част на станцията.

Работен цикъл на електрониката

Работният цикъл на електрониката е представен таблично по-долу в 12 стъпки. След захранване на електрониката за около 9 секунди се изчаква за стабилизиране на напрежението, след което се задейства вентилатор и т.н. както е показано в таблицата.

Nr.	Start [s]	End [s]	Duty	    Notes	  
1	-9	    0	Power on	High voltage preparation	  
2	0	    30	FAN 12V	    Blow through (node box)	  
3	30	    -	WiFi	    Power ON for WiFi module	                  
                PM       Power ON for PM Sensor, Blow through (PM) 
4	38	    -	TPH	    Measuring T (average 16)
                        Measuring P (average 16)
                        Measuring H (average 4)	  
5	42	    46	PM	    Measuring PM
6    46       -            Power OFF for PM Sensor	  
7	48	    -	Antenna	    Measuring Antenna strength (WiFi, LoRa only)	  
8	50	    -	Gamma	    Measuring Radiation Gamma (Geiger Tube)  
9	50	    -	Report	    Sending the report to Gateway
10   58       -    WiFi  	    Power OFF for WiFi module
11	58	    300	Sleep	    Idle	  
12	300 (0)	    -	End of Cycle	Go to Nr. 2

Блокова схема

Външен изглед на изделието

Електрониката е поместена в IP54 кутия с размери 150x110x70mm (вж. пластмасова кутия OL20022). На гърба на кутията с цел улесняване на монтажа е монтирана планка. На снимката по-долу са показани допустимите ориентации за монтаж – вертикално или легнало положение.

Величини

Всяка станция измерва температурата Traw [°C], атмосферното налягане Praw [hPa], относителната влажност на въздуха RH [%], концентрацията на фини прахови частици PM2.5 [μg/m3] и гама фона [CPM], също така изчисляваме точката на оросяване Tdew [°C] и приравненото към морското ниво атмосферно налягане Psea [hPa]. Към всяка колона е добавена втора, съдържаща хода на съответната величина спрямо средната стойност за последните три часа.

Инсталация

Станцията трябва да бъде монтирана на място без пряка слънчева светлина и далеч от обекти, които биха излъчвали топлина. Подходящи места за монтаж са северни страни на сгради. По възможност е добре станциите да се монтират на открито и проветриво място. Избраното място за монтаж трябва да има добро Wi-Fi покритие на 2.4 GHz (802.11b/g/n). Софтуерното конфигуриране на станция може да се реализира чрез тези инструкции. След окончателното инсталиране на станцията очакваме да ни изпратите (1) точни GPS координати на мястото, (2) височина на станцията над терена, (3) снимка и (4) лице за контакти с телефон и e-mail.