Faculty of Biology


Проект за обучение на студенти и преподаватели от Биологичен факултет

Публикувано в Актуално,Наука, сътрудничество, стипендии by Виктор Иванов on the November 12th, 2009

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ; МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА; ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД И ПУ „П. ХИЛЕНДАРСКИ”

В Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” предстои официално представяне на нов проект за обучение на студенти от Биологичен факултет и преподаватели, което ще се проведе на 20.11.2009 г. от 14 ч. в 8 аудитория.

 

За първи път пред студентите от Биологичен факултет се открива възможност за обучение в реална работна среда, адекватно на изискванията на конкретния работодател.

Обучението ще бъде проведено по проект „Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет “Биология” чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса” (Договор № BG051PO001-3.3.03/31), финансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

Целите на този проект са:

– Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез създаване на квалифицирани кадри за изграждане на икономика, осигуряваща по-висока заетост и социална интеграция.

– Създаване и укрепване на връзки между ПУ “П. Хилендарски” и научноизследователския сектор и бизнеса с цел обучение на студенти от биологични специалности по планирана работна програма за работа със съвременно оборудване и с нови технологии в реална работна среда.

– Обучение на преподаватели от факултет “Биология” за работа с модерно оборудване и технологии в институциите – партньори с цел адаптация на съществуващите учебни програми към реалните нужди на работодателите от бизнеса и научно – изследователския сектор.

Предвижда се провеждане на 240 часа (30 работни дни) практическо обучение на студенти в различни организации-партньори по планирана обща и индивидуална работна програма в реална работна среда. Партниращите организации, в които ще се обучават студентите, са „Биовет”АД – гр. Пещера, Национален парк „Централен Балкан”, Институт по зеленчукови култури „Марица” – гр. Пловдив и АгроБиоИнститут – гр. София. В проекта ще бъдат включени за обучение 52 студенти, избрани с конкурс и 4 преподаватели от Биологичен факултет на ПУ „П. Хилендарски”.

Научноизследователските институти и фирмите изпитват нужда от висококвалифицирани кадри. Академичното образование, независимо от всичките му достойнства, не може да осигури напълно изградени специалисти, готови да ръководят производствени и научно-изследователски процеси, от момента на напускане на ВУЗ. Посредством обучението по проекта студентите ще могат да получат знания и практически умения за реалните производствени и научно-изследователски условия.

Проектът ще подпомогне създаването на квалифицирани кадри, полезни за бизнеса и научно-изследователския сектор, бързо адаптиращи се и адекватни в условията на конкретната работна среда. Чрез реализацията му ще се намалят времето, усилията и инвестициите на работодателя при изграждането на своите квалифицирани кадри, и ще се допринесе за по-висока ефективност на работата, и намаляване текучеството на кадри. Проектът има оригинален характер, тъй като съчетава работа с партньори както от частния бизнес-сектор, така и от различни държавни структури в научно-изследователския сектор и в областта на консервационната екология на регионално и национално ниво.

Студентите ще бъдат избирани въз основа на конкурсен принцип. Основни критерии при избора ще бъдат интереси и насоки за бъдеща реализация, успех в следването, участия в други проекти и инициативи, и др.

На предстоящото официално представяне ще бъде изложена цялостната програма на обучение на студенти и преподаватели по проекта, ще присъстват представители на ръководството, партниращите организации и медии. На тази среща ще бъдат поканени студенти и преподаватели, които ще могат да получат повече информация за същността на проекта и възможностите за участие в него.

Ръководител на проекта: доц. д-р Илия Денев

Координатори: гл. ас. д-р Теодора Попова

гл. ас. д-р Атанас Ириков

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Документи за кандидатстване за обучение по проекта:

– Молба за участие – студенти: [DOC]

– Молба за участие – преподаватели: [DOC]

– Анкета – студенти: [DOC]

– CV на български [DOC]

Препратка към новия сайт

Comments Off on Проект за обучение на студенти и преподаватели от Биологичен факултет

Коментарите са заключени.