Faculty of Biology


Представяне на нов проект за обучение на студенти и преподаватели от Биологичен факултет

Публикувано в Обяви by Виктор Иванов on the November 12th, 2009

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ; МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА; ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД И ПУ „П. ХИЛЕНДАРСКИ”

На 20.11.2009 г. от 14 ч. в 8 аудитория на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” ще се проведе официално представяне на нов проект за обучение на студенти и преподаватели от Биологичен факултет

„Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет “Биология” чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса”

(Договор № BG051PO001-3.3.03/31), финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013

Каним всички студенти и преподаватели от Биологичен факултет, които проявяват интерес за възможностите за обучение по проекта, да присъстват на това мероприятие. Ще присъстват също така представители на партниращите организации, в които ще се проведе обучението и на медии.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Документи за кандидатстване за обучение по проекта:

– Молба за участие – студенти: [DOC]

– Молба за участие – преподаватели: [DOC]

– Анкета – студенти: [DOC]

– CV на български [DOC]

Comments Off on Представяне на нов проект за обучение на студенти и преподаватели от Биологичен факултет

Лятна учебна практика по “Екология и ОПС” в гр. Царево

Публикувано в Обяви by Ивелин Моллов on the May 19th, 2009         Лятната учебната практика по “Екология и ОПС” в гр. Царево, ще се проведе в периода 05.06. – 13.06. със студентите от спец. "Екология и ООС", "Биология" и "Биология и Химия", ІІІ курс (редовно обучение) и спец. "Екология и ООС" – Филиал Смолян, ІІІ курс и от 06.06. до 12.06. със студентите от спец. "Биология" и "Биология и Химия", ІІІ курс (задочно обучение).

        График за пътуване:

Специалност Тръгване Пристигане

спец. "Екология и ООС" + спец. "Биология и Химия" (редовно обучение)

Ръководители на групата: доц. Ангел Цеков, Ивелин Моллов

Пловдив

05.06. от 8:30 ч.

Бургас

12:30 ч.

спец. "Биология" (редовно обучение) +
спец. "Екология и ООС" – Филиал Смолян

Ръководители на групата: доц. Жеко Жеков, д-р Дилян Георгиев

Пловдив

05.06. 13:10 ч.

Бургас

18:00 ч.

спец. "Биология" + спец. "Биология и Химия" (задочно обучение)

Ръководител на групата: гл. ас. д-р Благовест Темелков

Пловдив

06.06. 8:30 ч.

Бургас

12:30 ч.

        

        Моля, всички студенти от гореспоменатите специалности да бъдат на Централна ЖП гара в гр. Пловдив, 30 минути по-рано от часа на тръгване на съответните дати.

        За повече информация – тел.: (032) 261 513, (032) 261 540.

Comments Off on Лятна учебна практика по “Екология и ОПС” в гр. Царево

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано в Обяви by Ивелин Моллов on the May 13th, 2009

Всички студенти от специалности Биология, Биология и Химия (I курс – редовно обучение) да се явят на 13 юни в 9.00 ч. в лабораторията по Зоология на безгръбначните (Биологически факултет) за провеждане на практиката по Зоология на безгръбначните. Теренните упражнения ще продължат до 20 юни.
Всички студенти от специалности Биология, Биология и Химия, Екология (I курс – задочно обучение – непотвърдили участието си за теренни упражнения в гр. Царево) да се явят на 16 юни в 9.00 ч. в лабораторията по Зоология на безгръбначните (Биологически факултет) за провеждане на практиката по Зоология на безгръбначните. Теренните упражнения ще продължат до 20 юни.

График за пътуване link

За информация:
e-mail vpopova@uni-plovdiv.bg
или тел.: 261 517
Катедра Зоология

Практиката по Зоология на безгръбначните и Зоология на гръбначните

Публикувано в Обяви by Ивелин Моллов on the March 31st, 2009

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Всички студенти от специалности Биология, Екология и Биология и Химия (I и II курс) да потвърдят участието си в практиката по Зоология на безгръбначните и Зоология на гръбначните до 10 април 2009 г.
Непотвърдилите няма да бъдат включени в списъците за практика.
За информация и потвърждение:
e-mail vpopova@uni-plovdiv.bg
или тел.: 261 517

Забележка:
Студенти задочно обучение заплащат пътните разходи до Бургас и обратно. Студенти над 26 год не ползват намаление (заплащат пълен билет).

 

                          Катедра Зоология

Съобщения, обяви, научни симпозиуми

Публикувано в Обяви by Ивелин Моллов on the February 15th, 2009


Студентски съвет при ПУ „Паисий Хилендарски”
и
Катедра "Екология и ООС"
 
Ви канят на

II научна студентска сесия

„Екологията – начин на мислене”

09 май 2009 г.
гр. Пловдив


 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ):

        Екология, биоразнообразие и консервация

        Екологичен мониторинг и приложна екология

        Екологични  биотехнологии

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:

        Доклад

Пълният текст на докладите (до 10 страници, с таблици, фигури и литературният списък) ще бъдат отпечатани в специален сборник с доклади, ако те отговарят на изискванията и бъдат изнесени на конференцията. Те не бива да са публикувани до този момент. Първият автор/и на доклада задължително трябва бъде/ат студент/и. Представянето на докладите е на български език, а публикуването в сборника може да бъде на български или английски език (по желание на автора).

Моля, желаещите да участват, да попълнят формуляра за участие и да го изпратят на посочения по долу е-мейл адрес, не по-късно от 20.3.2009 (включително).

 

Такси за правоучастие не се заплащат!

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Заявка за участие (заглавие, авторски колектив, абстракт (резюме), ключови думи на доклада) – до 20 март 2009 г. (включително)
Изпращане на пълен текст на доклада–до 30 април 2009 г.

  

За повече информация:

Георги Герджиков

Тел: 0883349412, 0877790976

Е-mail: georgi.gerdjikov@gmail.com; ecologybf@uni-plovdiv.bg

Web: http://web.uni-plovdiv.bg/ecology/

Comments Off on Съобщения, обяви, научни симпозиуми

Oikos №7 – Българско Дружество за Защита на Птиците

Публикувано в Обяви by Ивелин Моллов on the February 11th, 2009

Comments Off on Oikos №7 – Българско Дружество за Защита на Птиците

Природозащитна лекция на БДЗП

Публикувано в Обяви by Ивелин Моллов on the January 1st, 2009

Comments Off on Природозащитна лекция на БДЗП

Младежка програма за обмен

Публикувано в Обяви by Ивелин Моллов on the February 28th, 2008

Условия за участие в младежката програма за обмен с Естония в периода 18 – 27 април 2008 г.


“From North to South, from East to West… all unique – but so similar!”


Кандидатите за младежкия обмен с Естония се номинират от Клуб Млади Таланти. В срок 14 март очакваме от вас:

– кратко мотивационно писмо защо искате да вземете участие в програмата. Писмото трябва да включва и кратко резюме на това какво мислите по темата на младежкия обмен.
– автобиография (с включени данни за контакт, езици)

Задължителни критерии:
– кандидатите са на възраст до 26 г.
– имат познания (писмено и говоримо) по английски език

Моля изпращайте с вашите отговори на адрес office@cys.bg

Участниците в програмата трябва да заплатят само 30% от сумата на пътните разходи. (около 100 евро). Нощувките, храненията и допълнителните пътувания в Естония по време на престоя са за сметка на Клуб Млади Таланти и организаторите.

Ще участват партньори от Естония, Португалия, Турция, Полша и Великобритания!

Приложена може да видите програмата на събитието.

Comments Off on Младежка програма за обмен

Нов учебник по Генно инженерство

Публикувано в Обяви by admin on the January 15th, 2008

Катедра по Физиология на растенията и молекулярна биология издаде нов учебник по Генно инженерство с автори: Самир Наимов и Стефан Дюкянджиев.

 Учебникът може да се намери в книжарницата на ректората на университета или от авторите.

                                             

 

Comments Off on Нов учебник по Генно инженерство

Информационен ден

Публикувано в Обяви by admin on the February 20th, 2007

Информационен ден по
тематичен приоритет

“Нано-науки, нано-технологии, материали и нови производствени технологии”  в 7 РП ще се състои на 23 февруари 2007 г.  
в гр. Пловдив, аудитория 4, централна сграда на
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ПРОГРАМА:

09:30 – 11:00
• Откриване на информационния ден
• Представител на ФНИ-МОН, национален координатор на 7 РП
• Нанотехнологиите в 7-ма Рамкова програма на ЕС.
• Иван Недков – програмен комитет – NMP
• Людмил Николов – национално контактно лице по Програма Cooperation – NMP
• Тематичен приоритет NMP в 7 РП – специфика и първи конкурси
• Информация за NMP “enquiry desk” и “help desk”
• Румяна Коцилкова – национално контактно лице по Програма Cooperation – NMP
11:00 – 11:30 – кафе пауза
11:30 – 13:30
• Оценка на проекти по NMP в 7 РП.
• Информация за българското участие в 6-та Рамкова програма по        приоритет NMP.
• Aна Пройкова – програмен комитет – NMP
• Полезни практики за успех в 7-ма Рамкова програма.
• Владимир Кожухаров – национално контактно лице по Програма Cooperation – NMP
• Въпроси и отговори
• РЕГИСТРАЦИЯ

Следваща страница »