Faculty of Biology


Графици за изпитната сесия – задочно, II семестър (2011-2012 г.)

Публикувано в Архив by Балик on the February 28th, 2012

Специалности Биология и химия, Биология, Екология и ООСзадочно  [PDF]

 

Comments Off on Графици за изпитната сесия – задочно, II семестър (2011-2012 г.)

Академичен календар 2012/2013 г.

Публикувано в Архив by Балик on the February 3rd, 2012
Първи семестър Изпитна сесия
Редовно обучение от 01.10.2012 г.
до 20.01.2013 г.
(включително)
от 21.01.2013
до 17.02.2013
(включително)
Задочно обучение от 01.09.2012 г. *
до 30.09.2012 г. *
от 01.10.2012
до 23.12.2012
Коледна ваканция от 24.12.2012 г.
до 01.01.2013 г. (включително)
Втори семестър Изпитна сесия
Редовно обучение от 18.02.2013 г.
до 02.06.2013 г.
(включително)
от 03.06.2013
до 28.07.2013
(включително)
Задочно обучение от 19.01.2013 г. *
до 17.02.2013 г. *
от 18.02.2013
до 31.05.2013
Великденска ваканция от 02.05.2013 г.
до 05.05.2013 г. (включително)
Поправителна сесия
– задочно обучение (м. юни 2013)
от 01.09.2013 г.
до 15.09.20
13 г. (включително)
Ликвидационна сесия – задочно обучение (01.07 – 10.07.2013) от 20.09.2013 г.
до 25.09.20
13 г. (включително)
* –  периодът варира спрямо разписа на лекциите (упражненията) за всяка специалност и курс
Comments Off on Академичен календар 2012/2013 г.

Ботаника и методика на обучението по биология

Публикувано в Архив by Ивелин Моллов on the September 13th, 2011

 

Катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология” е структурирана в два сектора – „Ботаника” и „Методика на обучението по биология”.

Членовете на сектора по Ботаника имат широки научни интереси в областта на Анатомията, Морфологията, Систематиката и Екологията на растенията, Алгологията и Микологията. Всички те работят заедно в редица интегрирани мулти-дисциплинарни проучвания. Екипът на сектора има дългогодишна традиция в областта на ботаническите и екологични проучвания на водорасли, фитопланктон и висши растения, чрез използване на природни образци. Към катедрата е създадена и се поддържа най-голямата в България (PACC) и на Балканите колекция от живи щамове от водорасли (Plovdiv Algal Culture Collection), както и сбирки от микологични и други препарати и хербарии. Екипът на сектора работи по проект на ЕС, чиято основна цел е да изследва таксономичното разнообразие на Cyanoprokaryota и токсичния им потенциал в избрани български язовири, някои от които се използват и като източници на питейна вода. Предлагат се нови рамки за проучване на замърсяването на водите, причинено от “цъфтежи” на Cyanoprokaryota. Секторът организира и провежда обучение по магистърските програми „Приложна ботаника” и „Лечебни и етерични растения”, акредитиран е за извеждане на докторанти.

Секторът по Методика на обучението по Биология извежда методическите дисциплини в двете специалности на факултета с направление „Педагогика” – Биология и химия и Биология и физика.  Научно-изследователската дейност на екипа от този сектор е насочена към разработване на иновативни технологии в обучението по биология, в здравното и екологичното образование; в създаването на програми и модели за обучение, подпомагащи здравословното и личностно развитие на младите хора; за превенция на наркомании при ученици и студенти, развива дидактиката на обучението във ВУЗ. Колективът има научни постижения в областта на личностно ориентираните стратегии и рефлексията в обучението по природонаучните дисциплини в средното и висшето училище, биоетиката, информационните и комуникационни технологии в обучението и др. В сектора се провежда обучение по магистърската програма „Здравно и екологично образование”, има акредитация за извеждане на докторанти. Организира поддържаща квалификация на учители по биология, както и  обучение за  придобиване на допълнителна професионална квалификация “Учител” на студенти. Секторният екип работи системно по реализиране на множество регионални и национални образователни проекти.

Доц. д-р Детелина Белкинова
Ръководител катедра

Адрес за контакти:
ПУ “Паисий Хилендарски”
Биологически факултет
ул. “Цар Асен” 24
4000 Пловдив

Тел: (032) 261 507; 0884316417
Факс: (032) 261 566
e-mail: detbel @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 507

Състав:

Сектор Ботаника:

Проф. д-р Румен Младенов
e-mail: rummlad @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 518; директен тел: (032) 261 518; 0882383699

Доц. д-р Детелина Белкинова
e-mail: detbel @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 507; директен тел: (032) 261 507; 0884316417

Гл. ас. д-р Койчо Коев
e-mail: koevk @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 568; директен тел: (032) 261 568; 0884309112

Доц. д-р Иванка Димитрова
e-mail: ivadim @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 505; директен тел: (032) 261 505; 0884317226

Доц. д-р Иванка Тенева
e-mail: teneva @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 507; директен тел: (032) 261 507; 0884316417

Ас. д-р Пламен Стоянов
e-mail: pstoyanov @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 505; директен тел: (032) 261 518; 0882383699

Ас. Красимир Тодоров
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 505; директен тел: (032) 261 505; 0884317226

Биолог Юлия Киричова
e-mail: kirichova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 514; директен тел: (032) 261 514; 0882345129

Биолог Галина Илиева
e-mail: stoilova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 514; директен тел: (032) 261 514; 0882345129


Сектор Методика на обучението по биология:


Доц. д-р Маргарита Панайотова
e-mail: margopan @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 504; директен тел: (032) 261 504; 0884319823

Доц. д-р Делка Карагьозова
e-mail: dkarag @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 504; директен тел: (032) 261 504; 0884319823

Доц. д-р Теодора Коларова
e-mail: teokolarova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 504; директен тел: (032) 261 504; 0884319823

Гл. ас. д-р Златка Ваклева
e-mail: zlatkavakleva @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 504; директен тел: (032) 261 504; 0884319823

 

Резултати от проведения изпит по Биоресурси на 20.01.2014 г.

(спец. Биология; спец. Екология и ООС)

Резултати от проведения изпит по Медицинска токсикология на 27.01.2014 г.

 

Comments Off on Ботаника и методика на обучението по биология

Биохимия и микробиология

Публикувано в Архив by Ивелин Моллов on the July 27th, 2011

 

Катедра ”Биохимия и микробиология” е основно звено от факултет “Биология” на Пловдивския Университет. Структурирана е в две секции – “Биохимия” и “Микробиология”.  Извежда обучението на студентите по основните биологични дисциплини “Биохимия” и “Микробиология”, както и по всички съпътстващи микробиологични и биохимични дисциплини в 5-те специалности на ОКС “Бакалавър” на  Биологическия факултет. От 2005 катедра “Биохимия и микробиология” съвместно с катедри Ботаника и МОБ, Органична химия и гост преподаватели от СУ “Климент Охридски”, УХТ-Пловдив, Национален център по опазване на общественото здраве успешно провежда обучение на студенти по Магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научно-изследователската си дейност катедрата реализира посредством близко сътрудничество с водещи научни звена от Университети в Европа: INSA – Toulouse, France; INRA – Nant, France; TUI – Auch, France. На национално ниво катедрата участва в съвместни проекти с колеги от СУ “Климент Охридски”, Институт по Микробиология – БАН, Институт по Органична химия – БАН, УХТ – Пловдив, АУ- Пловдив.

Участва в разработване на международни и национални проекти:
От 2007 – участие в изпълнението на международен научен проект NATO Programme for security through science “Study of antimicrobial and hypoallergenic products of lactic acid bacteria, Project number: SfP 982 164-2006;
От 2007 – участие в изпълнението на международен научен проект RILA Programme 2452 Diminution du pouvoir allergene des proteines du lait par l’utilisation  de bacteries lactiques 2006-2008;
От 2005 – проект по Фонд “Научни изследвания” МОН, секция  Аграрни науки: “Изследване механизма на синтез на глюкоолигозахариди с пребиотично действие като алтернатива на антибиотиците в животновъдството и превенция на гастроинтестинални заболявания при човека”, договор № СС 1510/2005;
От 2005 – договор 633 към НИФ-1-13/2004 с ИАНМСП, „Получаване на олигозахариди с пребиотични свойства, участващи в състава на  функционални хранителни добавки за човека”;
От 2007 – договор ВУЛ-321 към Фонд “Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” МОН, секция Медицина: Биофилмите от Escherichia coli: рисков фактор за контаминация на изкуствени материали, използвани в медицината.

Доц. д-р Велизар Костадинов Гочев
Ръководител катедра

Адрес за контакти:
ПУ “Паисий Хилендарски”
Биологически факултет
ул. “Цар Асен” 24
4000 Пловдив

e-mail: vgochev @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 493;
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

 

Състав:

Доц. д-р Соня Костадинова Трифонова
e-mail: skosta @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 496
директен тел. номер: (032) 261 496; 0882392988

Преподавателска работа: Лекции по Микробиология, лекции и упражнения по Физиология и биохимия на микроорганизмите в ОКС “Бакалавър”; лекции и упражнения по Микробен метаболизъм,  лекции по Биотрансформации в магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: Физиология на микроорганизмите и регулация на микробния метаболизъм; микробни ензими (фосфолипази, липази, алкална фосфатаза); микробни биотрансформации; биодеградация на ксенобиотици.

Гл. ас. д-р Мариана Иванова Мърхова
e-mail: marhova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 496
директен тел. номер: (032) 261 496; 0882392988

Преподавателска работа: Лекции и упражнения по Микробна генетика, Микробна генетика с молекулярна биотехнология,лекции по Имунология, Молекулярна имунология, Имуногенетика в ОКС ”Бакалавър”; лекции и упражнения по Генетика на промишлените микроорганизми в магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: Микробна генетика; микробна патогенеза; взаимоотношения микроорганизъм-гостоприемник; микробни съобщества.

Проф. д-р Илия Николов Илиев
e-mail: iliailiev @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 323
директен тел. номер: (032) 261 323; 0884308809

Преподавателска работа: Лекции по Биохимия и Ензимология в ОКС ”Бакалавър”; лекции по Индустриална биокатализа, Биофармакология и токсикология в Магистратура “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: Регулация на микробния метаболизъм – синтез на бактериоцини, биологично активни пептиди и полизахариди, получаване, пречистване и кинетика на ензимната реакция – глюканзахарази, инулинази, глюканази; ензимен синтез на олигозахариди и получаване на олигозахариди чрез ензимен хидролиз на полизахариди и изследване на пребиотичния им индекс.

Доц. д-р Велизар Костадинов Гочев
e-mail: vgochev @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 493;
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

Преподавателска работа: Упражнения по Микробиология, Микробна генетика с молекулярна биотехнология и Основи на биотехнологията, лекции по Основи на биотехнологията в ОКС Бакалавър; лекции и упражнения по Мониторинг на биотехнологичните производства, упражнения по Биотрансформации и Микробен синтез в молекулярната биотехнология в Магистратура “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: Биосинтез и приложение на синтетични и природни антимикробни вещества в хранително-вкусовата промишленост и козметиката; оползотворяване на различни отпадни продукти в биотехнологичните производства и биосорбцията на тежки метали върху отпадни микробни биомаси.

Гл. ас. дбн Йолина Хубенова
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 323;
директен тел. номер: (032) 261 323

Преподавателска работа: упражнения по Биохимия, лекции и упражнения по Екологична биохимия в ОКС “Бакалавър”; лекции и упражнения по Протеиново инженерство в Магистратура “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: невробиохимия, микробиологични горивни елементи.

Гл. ас. д-р Таня Димитрова Гирова
e-mail: t.girova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 493;
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

Преподавателска работа: упражнения по Имунология, Имуногенетика и Микробиология в ОКС “Бакалавър”; упражнения по Микробиологичен контрол на храните в Магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: хранителна микробиология и приложение на природни антимикробни вещества в хранително-вкусовата промишленост.

Гл. ас. д-р Тонка Атанасова Василева
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 323
директен тел. номер: (032) 261 323; 0884308809

Преподавателска работа: извежда упражнения по Биохимия и Ензимология в ОКС “Бакалавър”; упражнения по Индустриална биокатализа и Биофармакология и токсикология в Магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: ензимология; тематично направление “Ензимен синтез на олигозахариди с пребиотични свойства”.

Гл. ас. д-р Данаил Димитров Георгиев
e-mail: dgeorgiev @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 493
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

Преподавателска дейност: упражнения по Микробиология, Екологични биотехнологии и Екология на микроорганизмите в ОКС “Бакалавър”.
Научни интереси: биологично активни вещества – витамини, ензими, хормони; тематично направление ,,биосинтез на ензими при дрожди”.

Гл. ас. д-р Петко Иванов Бозов
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 323;
директен тел. номер: (032) 261 323

Преподавателска работа:
Научни интереси:

Гл. ас. д-р Веселин Петров Биволарски
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 323;
директен тел. номер: (032) 261 323

Преподавателска работа:
Научни интереси:

Ас. Иван Златков Илиев
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 493;
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

Преподавателска работа:
Научни интереси:

Химик-техник Галя Михайлова
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 490
директен тел. номер: (032) 261 490; 0882394931

Биолог Цветелина Георгиева Андонова
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: (N/A)
директен тел. номер: (N/A)

Comments Off on Биохимия и микробиология

Анатомия и физиология на човека

Публикувано в Архив by Балик on the July 27th, 2011


Катедра “Анатомия е физиология на човека” е структурно звено на Биологически факултет към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Катедрата участва в обучението на студентите от факултета за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, като е ангажирана с обучението по Анатомия на човека, Физиология и Екологична физиология на животните и човека, Антропология и Хигиена. Катедрата участва и в обучението на студенти от Педагогическия факултет за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Катедрата обучава и студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” и научно-образователната степен “доктор” по специалността  “Антропология”.

Академичният състав на катедрата провежда  изследвания в областта на антропологията, хематологията и екологичния биомониторинг. Членове на катедрата участват в различни международни, национални и университетски изследавателски, образователни и други проекти.

Доц. д-р София Балтова
Ръководител катедра

Адрес за контакти:
ПУ “Паисий Хилендарски”
Биологически факултет
ул. “Цар Асен” 24
4000 Пловдив

Тел:  (032) 261 533; 0882390706
Факс: (032) 261 566
e-mail: N/A; вътрешен тел. номер: 533
директен тел. номер: (032) 261 533

Състав:

Доц. д-р Атанас Арнаудов

e-mail: arnaudov @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 509
директен тел. номер: (032) 261 509; 0884317309

Доц. д-р София Балтова
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 533
директен тел. номер: (032) 261 533; 0882390706

Проф. д-р Стефан Сивков, дм
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: (N/A)
директен тел. номер: (N/A)

Гл. ас. д-р Емилия Андреенко
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 533
директен тел. номер: (032) 261 533; 0882390706

Гл. ас. д-р Слави Тинешев
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 521
директен тел. номер: (032) 261 521; 0882391234

Гл. ас.  Живко Желев
e-mail: zhivko_m @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 516
директен тел. номер: (032) 261 516; 0882309099

Гл. ас. Даринка Бояджиева
e-mail: darina @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 516
директен тел. номер: (032) 261 516; 0882309099

Асистент Живка Костова
e-mail: jkostova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 509
директен тел. номер: (032) 261 509; 0884317309

Биолог Даниела Моллова
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 521
директен тел. номер: (032) 261 521; 0882391234

Мед. лаборант Здравко Аджалийски
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 516
директен тел. номер: (032) 261 516; 0882309099

Comments Off on Анатомия и физиология на човека

Държавни изпити през 2011 година

Публикувано в Архив by Балик on the July 18th, 2011

Държавните изпити в Биологически факултет за образователно-квалификационна степен „бакалавър” през 2011 г. са както следва:

19.02.2011 г. – за всички специалности

20.07.2011 г. и 28.09.2011 г. – за специалности “Биоинформатика” и “Биология и химия”

21.07.2011 г. и 29.09.2011 г. – за специалности “Биология” и “Екология и ООС”

22.07.2011 г. и 30.09.2011 г. – за специалност “Молекулярна биология”

Comments Off on Държавни изпити през 2011 година

Физиология на растенията и молекулярна биология

Публикувано в Архив by Ивелин Моллов on the July 15th, 2011Проф. д.б.н. Иван Н. Минков
Ръководител катедра

Адрес за контакти:
Биологически факултет ПУ “Паисий Хилендарски”
ул. “Цар Асен” 24 4000 Пловдив

Тел:  +359 32 629 495
Факс: +359 32 629 495
Дом: +359 32 639 020
Мобилен:  0899 197 057
email: minkov @
uni-plovdiv.bg

Състав:

Проф. д.б.н. Иван Минков
e-mail: minkov @ uni-plovdiv.bg
вътрешен тел. номер: 555

Доц. д-р Валентина Тонева
e-mail: valton @ uni-plovdiv.bg
; вътрешен тел. номер: 556

Доц. д-р Илия Денев
e-mail: iliden @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 501

Доц. д-р Галина Яхубян
е-маил: galina @ uni-plovdiv.bg;
вътрешен тел. номер: 560

Доц. д-р Марияна Гозманова
e-mail: mariank @ uni-plovdiv.bg
; вътрешен тел. номер: 563

Гл. ас. д-р Евелина Даскалова
е-mail: eve_das @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 534

Доц. д-р Цанко Гечев
e-mail: tsangech @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 526

Доц. д.с.н. Самир Наимов
e-mail: naimov0 @ uni-plovdiv.bg
; вътрешен тел. номер: 529

Гл. ас. д-р Румяна Вълкова
e-mail: (N/А)
; директен тел. номер: 032/620 944

Доц. д-р Веселин Баев
e-mail: vebaev @ plantgene.eu
; вътрешен тел. номер: 560

Гл. ас. д-р Елена Апостолова
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 534

Гл. ас. д-р Гергана Захманова
e-mail: gerganaz @ uni-plovdiv.bg
; вътрешен тел. номер: 529

Гл. ас. д-р Тихомир Въчев
е-mail: (N/A)
; вътрешен тел. номер: 506

Гл. експерт математик Георги Минков
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 534

Гл. експерт биолог Елиза Нешева
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 567

Гл. експерт агроном д-р Славея Дончева
e-mail: (N/А); директен тел. номер: 032/620 944

Comments Off on Физиология на растенията и молекулярна биология

Студентски стипендии и награди – удостоверение

Публикувано в Архив,Наука, сътрудничество, стипендии by Виктор Иванов on the June 2nd, 2011

Настоящото удостоверение дава право на студента/ката да кандидатства за награда по проект “Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския фонд по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”

Удостоверение

Заповед № р33 1468 30.05.2011г.

Comments Off on Студентски стипендии и награди – удостоверение

Удостоверение за участие в научноизследователска дейност

Публикувано в Архив,Наука, сътрудничество, стипендии by Виктор Иванов on the May 26th, 2011

Удостоверението се издава във връзка с участие в класиране по проект «Студентски стипендии и награди». Моля, документът да бъде принтиран в три екземпляра!

[PDF]

Comments Off on Удостоверение за участие в научноизследователска дейност

Изпит по математика на 29.04.2011

Публикувано в Архив by Виктор Иванов on the March 28th, 2011

На 29.04.2011 г. (петък) от 10:00 часа в 3-а сем. зала и от 13:30 часа в 14-а ауд. ще се проведе поправителен изпит по МАТЕМАТИКА за всички специалности без спец. Биоинформатика.

Явяване с ендивидуален протокол!

Comments Off on Изпит по математика на 29.04.2011
« Предишна страница Следваща страница »