OPTIMALE

OPTIMALE – ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕВОДАЧИ В МНОГОЕЗИЧНА ЕВРОПА

Какво представлява OPTIMALE ?

OPTIMALE е академична мрежа по линия на Еразъм, финансирана от Главна дирекция за образование и култура (януари 2011 – септември 2013). Мрежата включва 65 европейски партньори и 5 партнъри от “трети страни” от общо 31 държави.

Цели и задачи на OPTIMALE

Целта на Optimale е да надгражда и поддържа дейността, инициирана от Европейската магистърска програма по писмен превод, като разширява географския обхват на проучванията и процеса на мониторинг, и заздравява връзките с институциите и професионалните органи извън групата от университети, понастоящем членове на мрежата за Европейската магистърска програма по писмен превод.

Мрежата си поставя за цел:

  1. Да продължи, разшири и осъвремени обучението по превод в Европа.
  2. Да оказва контрол върху пазарните и обществени нужди и стандарти, съотносими с обучението и подготовката на преводачи.
  3. Да подкрепя икономическата и обществена релевантност на съществуващите или бъдещи обучителни програми по превод като идинтифицира, описва и разпространява най-добрите практики в няколко ключови области на обучение.
  4. Да подкрепя качеството на обучението за подготовка на преводачи като маркира ключовите източници за обучение чрез създаване на ресурсна база и организира семинари, свързани с въвеждането на най-добрите образователни и обучителни практики.
  5. Да работи за осъществяване на по-голяма преподавателска и студентска мобилност между факултети и катедри от мрежата, свързани с обучението на преводачи.

Координатор на OPTIMALE за Университета: гл. ас. Златка Червенкова

За по-подробна информация вж. сайта на OPTIMALE: http://www.translator-training.eu/