Проекти

 

Както в българския, така и в английския език няма еднословен еквивалент на арабската дума «тауасoл», дала название на проекта. Превежда се като «взаимодействие», «съдружие». Проектът е финансиран от програма Темпус. В него участват университети от Йордания, Ливан, Великобритания, Ирландия, Швеция и България (Пловдивския университет). Идеята му е да пренесе опита в областта на гражданското образование, натрупан в Западна Европа, в пет университета в Близкия Изток (три в Йордания и два в Ливан). Ролята на Центъра за езици и междукултурна комуникация, който е партньор в проекта като представител на Пловдивския университет «Паисий Хилендарски», е на експерт в областта на междукултурната комуникация. На практика става дума за подготовка на студенти и преподаватели от страните, участнички в проекта, за международен обмен. Приложим ли е нашият опит в един толкова неспокоен регион като Близкия Изток? Ще знаем отговора на този въпрос в процеса на работа по проекта.

 


EUNoM (European Universities’ Network on Multilingualism) е университетска мрежа, финансирана от програма «Обучение през целия живот». В нея участват 24 европейски университета, в които по различен начин се тълкува понятието мултилингвализъм. Общо обаче е желанието, европейските университети да предлагат богат избор от преподавани езици, в това число малцинствени езици.

Центърът за езици и междукултурна комуникация беше представен на симпозиума на мрежата във Фризия с доклад на д-р Ирина Чонгарова и д-р Надя Чернева Mulilingualism and Exculsion?

 


VOCAL (Vocationally Oriented Culture and Language – професионално ориентирани култура и език) е проект, финансиран от програма Леонардо да Винчи. В резултат на този проект са създадени уеб-базирани материали по език и култура, целящи да подготвят за мобилност и професионален стаж пътуващи студенти и професионалисти. Тези материали предоставят обща културна и езикова информация (теми: настаняване, спешни случаи, общуване, пътуване, работа), както и базова информация в няколко професионални области (теми: инжинерно, банково дело, бизнес и туризъм) на 12 европейски езика (български, ирландски, испански, италиански, литовски, немски, португалски, словашки, финландски, френски, унгарски и шведски). Материалите за България са разработени от д-р Юлиана Чакърова. Ако ви предстои обучение или стаж в чужбина, разгледайте сайта на проекта http://vocalproject.eu

 


OPTIMALE – проект за оптимизиране на професионалното обучение на преводачи в многоезична Европа.

Проектът е академична мрежа по Еразъм, в която участват 65 партньори от ЕС и 5 други от  общо 31 страни. Мрежата е финансирана от ГД „Образование и култура” и има за цел да подпомага иновациите и качественото обучение на професионални преводачи. В рамките на проекта OPTIMALE ще се осъществят дейности като: разработване на подробна карта на съществуващите магистратури по превод в европейските висши училища, проследяване на нуждите на пазара и професионалните изисквания към обучението на преводачи, развиване на нови професионалните компетенции в резултат на обучението по превод, обучение на обучаващи. По-подробна информация на http://www.translator-training.eu/

 


EMT Network е мрежа от европейски магистратури по превод, с която е свързана магистърската програма „Превод за европейските институции /Превод и интеркултурна комуникация”. В момента програмата е асоцииран член на мрежата и в процес на кандидатстване за пълно членство.

Участията в международни проекти имат практическо измерение за преподавателите и студентите в програмите на центъра: освен престиж, те носят реални възможности за международен обмен на преподаватели и студенти, посещения на гост-лектори и гост-преводачи от европейски университети и институции на ЕС.